Environmentálna škola

 

Aktualita

 

Tradične v jarných týždňoch študenti školy čistia okolie SPŠ Martin od nahromadeného odpadu. Veríme, že ste si úsilie žiakov školy všetci všimli. Túto činnosť koordinuje Žiacka školská rada SPŠ Martin.  Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4.), ale aj v iných vhodných termínoch, žiaci školy pravidelne "skultúrňujú" okolie školy.

Fotoreportáže a krátke dokumentárne filmy zverejňujeme v obrazovej kronike školy:


  • Fotoreportáž ČISTENIE OKOLIA SPŠ 2013Žiaci školy sa starajú o životné prostredie v triedach, na chodbách a v okolí školy. V triedach udržujú poriadok, šetria elektrickú energiu a pomáhajú sa starať o kvetinovú výzdobu v triedach a na chodbách.

 

 

Počas školského roka vykonávajú brigády na úprave okolia školy podľa vypracovaného harmonogramu.

 

 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Na realizácii enviromentálnej výchovy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (učebné predmety). Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už osvojili na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne pochopiť globálne problémy.


Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť

Poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolitú prírodu a prostredie. Učí pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu.


Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako celku, postavenie človeka v prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej spoločnosti.


Vzdelávacia oblasť:  Človek a spoločnosť

Sa zameriava  na súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky a poukazujú na ďalšie princípy udržateľnosti rozvoja (medziľudské vzťahy, spolupráca v rozmanitosti, odstraňovanie chudoby, chorôb, zmenšovanie rozdielov medzi ľuďmi, zaistenie dôstojného života ľudí.).


Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb

Rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné zdravie a na zdravie iných. V súvislosti s problémami súčasného sveta poukazuje aj na dôležitosť starostlivosti o životné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí.

 

Dôležitú úlohu pri environmentálnej výchove zastupujú informačno-komunikačné technológie, ktoré umožňujú využívať aktuálne údaje o stave životného prostredia a možnosť simulovať určité udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických problémov, umožňujú nadväzovať kontakty v tejto oblasti a vymieňať si informácie v rámci republiky, krajín EÚ a sveta.

 

Do celoslovenskej internetovej  environmentálnej olympiády sa v školskom roku 2010/2011 zapojil Adam Lučanský (III.A), ktorý sa umiestnil na 5. mieste.


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

27.06.2017
Dnes je Svetový deň rybárstva.

27.06.2017
Začala Školská športová olympiáda. Dnes v telocvični volejbal. Rozpis zápasov je na nástenke pri telocvični aj vo vestibule školy.

21.06.2017
Dnes o 6:23 začalo astronomické leto.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Iľja/Eliáš
Zajtra >> Daniel

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: