Predmetová komisia ekonomických predmetov
> Predmetové komisie > Predmetová komisia ekonomických predmetov

 

Zloženie predmetovej komisie v školskom roku 2015/2016

Predsedníčka: Mgr. Tamara Juríková

 

Členovia: Ing. Miriam Görnerová

               Ing. Lenka Balašová

               Ing. Andrea Šteinerová

 

Predmety ekonomického zamerania sa učia v súlade s Plánom finančnej gramotnosti vo všetkých odboroch.

V školskom roku 2010/11 škola otvorila nový učebný odbor - logistika, ktorý vznikol s podporou Technickej univerzity v Košiciach. V tom istom roku sme nadviazali aj spoluprácu s logistickou firmou Gebruder Weiss zo Senca, ktorá sa stala odborným garantom štúdia.

Činnosť predmetovej komisie v oblasti výučby vychádza z potrieb praxe a meniacej sa legislatívy - každým rokom učitelia inovujú obsah predmetov ekonomika, základy logistiky, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, prax, logistika dopravy, právna náuka, manažment, marketing tak, aby študenti poznatky a získané zručnosti vedeli čo najlepšie uplatniť pri štúdiu na vysokých školách alebo v praxi.

Získané teoretické vedomosti a zručnosti si precvičujú na predmetoch prax, cvičná firma, počas dvojtýždňovej súvislej praxe v podnikoch na Slovensku alebo v cudzine i na predmete cvičenia z logistiky pri hraní tréningovej hry TECHNIC.

Každoročne predmetová komisia organizuje exkurzie do podnikov, prípadne na veľtrh logistiky do Brna.

Predmetová komisia spravuje odbornú učebňu logistiky A2, vybavenú počítačmi s pripojením na internet a špedičným programom SPED.


 

 


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: