Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy (§24 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve...).
Funkčné obdobie rady školy je štvorročné.

Novozvolená Rada školy má nasledujúce funkčné obdobie: 17. 5. 2016 - 17. 5. 2020.

Činnosť rady školy sa riadi štatútom.

Zloženie rady školy

Ing. Eduard Jadroň - predseda, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov SPŠ
Mgr. Markéta Kušnierová - zvolená zástupkyňa pedagogických zamestnancov  SPŠ

p. Ivan Bóniš - zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov SPŠ

p. Martin Kraľovanský - zvolený zástupca rodičov
p. Ing. Zuzana Bujalková - zvolená zástupkyňa rodičov
p. Ing. Milan Piroh - zvolený zástupca rodičov

Ing. Michal Patúš  - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Katarína Jakubíková- delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa
Mgr. Janka Školová - delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa
Doc. Mgr. art. František Výrostko - delegovaný zástupca zriaďovateľa

žiak Matej Fľak - zvolený zástupca žiakov SPŠ, žiak IV.C  triedy v šk. roku 2017/2018.

 


 

Download
Vyhláška_MŠ_SR_230.pdfVyhláška MŠ SR č.230/2009, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe a ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
Štatút Rady školy.pdf

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: