štvrtok, 18 júla, 2024

Pomaturitné štúdium


Pomaturitné štúdium v odbore 2381 N strojárstvo s hlavným zameraním na grafické systémy v strojárstve sa na SPŠ Martin v školskom roku 2017/2018 neotvára.


 

V pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku. Štúdium sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky, ktoré neboli súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky.

 

Štúdium trvá 2 roky. Forma vzdelávania je denná a bude realizovaná v priestoroch SPŠ Martin ako i v strojárskych firmách v regióne Turca – odborná prax. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Vysvedčenie o maturitnej skúške. Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium sú: Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

 

Prijímanie na pomaturitné štúdium sa riadi §69 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.


Prihlaska_pomaturitne     Formulár prihlášky na pomaturitné štúdium v odbore strojárstvo.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube