nedeľa, 19 mája, 2024

Zvládnutie moderných grafických systémov

Názov projektu:      Zvládnutie moderných grafických systémov v pneumatike, hydraulike, elektronike a elektrotechnike je zárukou uplatnenia sa mladých ľudí v praxi

Koordinátorom projektu je Ing. Ján Kubizňa (kubizna.jano@gmail.com).

Cieľ projektu

  • zvýšiť úroveň odborných kompetencií žiakov našej školy v nadväznosti na požiadavky trhu práce – technické myslenie, predstavivosť, práca s výkresovou dokumentáciou, tvorovosť, flexibilita,
  • zatraktívniť pneumatiku, hydrauliku, elektrotechniku a elektroniku nielen v škole ale aj v celom regióne,
  • zabezpečiť potrebný softvér,
  • vyškoliť učiteľov na prácu s týmto softvérom,
  • vytvoriť učebné pomôcky – zbierky vzorových úloh z pneumatiky, hydrauliky, elektrotechniky a elektroniky s využitím príslušných sofvérových prostriedkov,
  • inovovať učebné osnovy odborných predmetov v študijných odboroch mechatronika, elektrotechnika a technické lýceum v nadväznosti na využívanie moderných grafických systémov s regionálnou využiteľnosťou tak, aby študenti získali názornejšiu predstavu o učive preberanom na hodinách teórie previazaním s praktickou prácou s využitím grafických systémov,
  • zlepšiť propagáciu pneumatických, hydraulických, elektropneumatických, elektrohydraulických a elektronických zariadení s cieľom motivovať žiakov ZŠ pre štúdium mechatroniky a elektrotechniky na SOŠ s ohľadom na požiadavky trhu práce,
  • zapojiť žiakov našej školy do projektového vyučovania a do stredoškolskej súťaže odborných vedomostí a zručností SOČ v oblasti využívania grafických systémov.

Charakteristika projektu

Projekt je zameraný na skvalitnenie a prehĺbenie odborných kompetencií žiakov, ale aj učiteľov, pri práci s grafickým systémom FLUIDSIM -P pre pneumatiku a elektropneumatiku, ďalej s grafickým systémom FLUIDSIM – H pre hydrauliku a elektrohydrauliku a napokon osvojiť si prácu s novým grafickým systémom OrCAD 16.2. Všetky tri grafické systémy umožňujú nielen návrh a tvorbu výkresovej dokumentácie, ale aj simuláciu navrhnutého zariadenia a tým kontrolu správnosti činnosti navrhnutého zariadenia ešte pred vlastnou technickou realizáciou, čím poskytujú prejektantovi a konštuktérovi v praxi obrovské možnosti a spolu vytvárajú komplexný prístup k riešeniu technických zariadení. Preto hlavným zameraním projektu bude viesť študentov k takým pracovným návykom, aby vedeli tvorivo využívať uvedené grafické systémy, čo je základným predpokladom , že z našich absolventov vyrastú kvalitní projektanti a konštruktéri so širokým uplatnením v praxi

 

Financovanie projektu

Dotácia z Ministerstva školstva SR je 2 500 EUR. Škola z vlastných zdrojov poskytla 150 EUR a občianske združenie EDUKA, pôsobiace pri škole, poskytne 400 EUR. Celkové náklady na projekt predstavujú 3 050 EUR.

 

Priebeh riešenia projektu

V rámci rozvojového projektu bola v priebehu júla na školu zakúpená multilicencia na grafický systém pre elektroniku OrCAD 16.2 od firmy Cadence a na začiatku školského roku 2009/2010 nainštalovaná Ing. Eduardom Jadroňom na učebni č. 301 do školskej siete.

Zároveň do riešenia úloh projektu boli aktívne zapojení žiaci IV. ročníka Tomáš Csunyocska, Branislav Muntág, Lukáš Kysel, Štefan Ondruš, Matej Rajčan a Filip Smutný. Uvedení žiaci pod odborným dozorom učiteľov Ing. Eduarda Jadroňa a Ing. Jána Kubizňu budú riešiteľmi dielčich projektov z elektroniky, pneumatiky, elektropneumatiky, hydrauliky a elektrohydrauliky, pričom budú využívať grafické návrhové systémy – pre elektroniku OrCAD 12.6, pneumatiku FLUIDSIM – P a hydrauliku FLUIDSIM – H.

Dňa 16. septembra 2009 sa konal v miestnosti č. 301 na SPŠ Martin kurz na grafický systém pre elektrotechniku OrCAD 16.2, ktorého sa zúčastnili učitelia odborných predmetov Ing. Eduard Jadroň, Ing. Radomír Kováčik, Ing. Ján Kubizňa a Mgr. Ivan Vanko.

 

Kurz odborne zabezpečili Ing. Ivo Nemčič z firmy CADin s.r.o. Slovak PBC design Bratislava a pán Tomasz Górecki z fimy FlowCAD Gdansk, Poľsko.

Cieľom kurzu bolo zvýšenie úrovne výuky grafických systémov v oblasti elektroniky na SPŠ Martin a tým aj zvýšenie kompetencií našich absolventov pri nástupe do zamestnania.

Od 1. 10. 2009 začali v rámci projektového vyučovania pracovať na tvorbe učebnej pomôcky pre predmety elektronika a grafické systémy žiaci IV. E triedy Tomáš Csunyocska a Branislav Muntág pod odborným vedením Ing. Eduarda Jadroňa. Uvedení žiaci vytvoria niekoľko vzorových úloh z oblasti tvorby elektronických schém a návrhu dosiek plošných spojov, čím postupne vznikne zbierka základných úloh z elektroniky s využitím grafického systému OrCAD 16.2.

Súčasne začali v rámci projektového vyučovania pracovať na tvorbe učebnej pomôcky pre pneumatiku a elektropneumatiku pre predmety priemyselná informatika a rozvoj odboru žiaci IV.D triedy Filip Smutný a Matej Rajčan pod odborným vedením Ing. Jána Kubizňu. Títo žiaci postupne vypracujú vzorové úlohy z návrhu a simulácie pneumatických a elektropneumatických zariadení, pričom vzniknú zbierky základných úloh z týchto oblastí s podporou grafického systému pre pneumatiku a elektropneumatiku FLUIDSIM – P.

Taktiež začali v rámci projektového vyučovania pracovať na tvorbe učebnej pomôcky pre hydrauliku a elektrohydrauliku pre predmety priemyselná informatika a rozvoj odboru žiaci IV.E triedy Štefan Ondruš a Lukáš Kysel pod odborným vedením Ing. Jána Kubizňu. Títo žiaci postupne vypracujú vzorové úlohy z návrhu a simulácie hydraulických a elektrohydraulických zariadení, pričom vzniknú zbierky základných úloh z týchto oblastí s podporou grafického systému pre hydrauliku a elektrohydrauliku FLUIDSIM – H.

Všetky zbierky riešených úloh vytvorené v rámci tohto projektu budú slúžiť ako učebné pomôcky pre vyučujúcich a žiakov odborov elektrotechnika, mechatronika a technické lýceum za účelom rastu flexibility odborných učiteľov a zvýšenia kompetencií našich absolventov s ohľadom na požiadavky trhu práce v Žilinskom regióne.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube