Internátna samospráva – ŠI

Rada ŠI

Rada školského internátu je poradným orgánom vedenia ŠI. Aktívne spolupracuje s vedením internátu a s ostatnými samosprávnymi orgánmi a má rozhodujúce slovo pri spravovaní fondu ZRPŠ ŠI.

V školskom roku 2019/2020  bude Rada  ŠI  pracovať v tomto zložení:

Predseda : Pán Karol Ružička, ZRŠŠI

Tajomníčka : Mgr.Jana Kováčiková, vychovávateľka 2.VS

Pokladníčka: Mgr.Marie Harmaniaková, vychovávateľka 3.VS

Člen: Mgr.Monika Javorová, vychovávateľka 1.VS

Člen: Mgr.Jana Kyselová, vychovávateľka 4.VS

Člen: pán Stanislav Jurký (otec ž.Martina a Matúša Jurký)

Člen: pán Vladislav Padyšák (otec ž.Márie Padyšákovej)

Člen: páni Stela Kubicová (mama ž.Stely Kubicovej)

Člen: pán Marek Záthurecký  (otec ž.Patrika Kurtulíka)

Člen: ž.Martin Burica, žiak 4.VS

Člen: ž.Zuzana Lietavcová, žiačka 2.VS

 Žiacka rada ŠI

 Skupinová samospráva žiakov.

            Krátko po nástupe žiakov do ŠI sa vytvoria skupinové samosprávy jednotlivých výchovných skupín. Spravidla majú nasledovné funkcie:  predseda, podpredseda, referenti: kultúrny, športový, študijný, stravovací,  finančný, brigádnicky, hygiena a zdravie.

Skupinová samospráva úzko spolupracuje so skupinovým vychovávateľom pri plánovaní programu VVČ, pri riešení rôznych vzniknutých  /aj výchovných/ problémoch,  pri organizácii celého života a systému činnosti výchovnej skupiny.

             Žiacka rada ŠI je poradný orgán MZ vychovávateľov ŠI. Skladá sa  spravidla z predsedov /alebo iných skupinou poverených  zástupcov/  jednotlivých výchovných skupín ŠI.  Žiacka rada má svoje poslanie a kompetencie legislatívne ustanovené.

ŽR ŠI má svoj zasadací poriadok /každý druhý utorok v mesiaci o 19.00 h v miestnosti ŽR ŠI./ Koordinátorkou je vychovávateľka pani Mgr.Monika Javorová.

Členovia ŽR v školskom roku: 2019/2020 :

Predsedníčka:                                 Hana ČERNÁKOVÁ

Podpredseda:                                 Dominik BRUNČIAK

Kultúrny referent:                       Katarína HODŽOVÁ

Športoví referenti:                       Zuzana LIETAVCOVÁ , Martin JURKÝ

Stravovací referenti:                     Viktória CABAJOVÁ , Lucia KUBINOVÁ

Brigádnickí referenti:                 Pavol TISOŇ , Nikolas J.HAMARÍK

Zapisovateľka:                              Mária PADYŠÁKOVÁ

 Členovia:                                     

Adriana MEDZIHRADSKÁ , Matej MAJERSKÝ , Ondrej KARDOŠ

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube