Internátna samospráva – ŠI

Rada ŠI

Rada školského internátu je poradným orgánom vedenia ŠI. Aktívne spolupracuje s vedením internátu a s ostatnými samosprávnymi orgánmi a má rozhodujúce slovo pri spravovaní fondu ZRPŠ ŠI.

V školskom roku 2018/2019  bude Rada  ŠI  pracovať v tomto zložení:

Predseda : Pán Ružička Karol, ZRŠŠI

Tajomníčka :   Mgr.Kováčiková Jana, vychovávateľka 2.VS

Pokladníčka:  Mgr.Harmaniaková Marie, vychovávateľka 3.VS

Člen: Mgr.Javorová Monika, vychovávateľka 1.VS

Člen: Mgr.Mariana Prochotská, vychovávateľka 4.VS

Člen: pán Stanislav Jurký (otec ž.Martina a Matúša Jurký)

Člen: pán Vladislav Padyšák (otec ž.Márie Padyšákovej)

Člen: páni Kubicová Stela (mama ž.Stely Kubicovej)

Člen: pán Miroslav Burica (otec ž.Martina Buricu)

Člen: ž.Miroslav Zelina, žiak 5.VS

Člen: ž.Lukáš Mjartan, žiak 4.VS

 

 Žiacka rada ŠI

 Skupinová samospráva žiakov.

    Krátko po nástupe žiakov do ŠI sa vytvoria skupinové samosprávy jednotlivých výchovných skupín. Spravidla majú nasledovné funkcie:  predseda, podpredseda, referenti: kultúrny, športový, študijný, stravovací,  finančný, brigádnicky, hygiena a zdravie.

Skupinová samospráva úzko spolupracuje so skupinovým vychovávateľom pri plánovaní programu VVČ, pri riešení rôznych vzniknutých  /aj výchovných/ problémoch,  pri organizácii celého života a systému činnosti výchovnej skupiny.

   Žiacka rada ŠI je poradný orgán MZ vychovávateľov ŠI. Skladá sa  spravidla z predsedov /alebo iných skupinou poverených  zástupcov/  jednotlivých výchovných skupín ŠI.  Žiacka rada má svoje poslanie a kompetencie legislatívne ustanovené.

ŽR ŠI má svoj zasadací poriadok /každý druhý utorok v mesiaci o 19.00 h v miestnosti ŽR ŠI./ Koordinátorkou je vychovávateľka pani Mgr.Monika Javorová.

Členovia ŽR v školskom roku: 2018/2019 :

Predsedníčka: Hana ČERNÁKOVÁ

Podpredseda: Martin BURICA

Kultúrni referenti: Sára BREHOVSKÁ

 Jakub PÁNEK

Športoví referenti:  Zuzana LIETAVCOVÁ

   Matej MAJERSKÝ

Stravovací referenti: Viktória CABAJOVÁ

   Branislav KRCHO

Brigádnický referent:  Andrej FLOREK

Zapisovateľka: Vanesa RATICOVÁ

 Členovia: Mária PADYŠÁKOVÁ

   Martin JURKÝ

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube