nedeľa, 23 júna, 2024

Predmetové komisie

Na škole pracuje celkom 6 predmetových komisií. Predmetovú komisiu riadi vedúci predmetovej komisie. Komisie sú vytvorené z učiteľov príbuzných predmetov podľa zamerania. Činnosť predmetových komisií sa riadi štatútom.

Štatút predmetovej komisie

  Predmetová komisia strojárskych predmetov

  Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov a cudzích jazykov

  Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej výchovy

  Predmetová komisia informatiky

  Predmetová komisia elektrotechnických predmetov

  Predmetová komisia ekonomických predmetov

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube