štvrtok, 18 júla, 2024

Štipendiá

Štipendiá

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania – §149 ods. (2) .

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

V školskom roku 2023/2024 je:

a) 61,39 € –pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima
b) 42,97 € –pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35 % výšky životného minima
c) 30,70 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25 % životného minima

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime  v znení neskorších predpisov, upravujú od 1. júla bežného kalendárneho roku.

V školskom roku 2023/24 majú sumy životného minima nasledovné hodnoty:

268,88 € v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

187,57 € v prípade, ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

122,77 € v prípade, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Žiadosti o štipendium je možné si vyzdvihnúť na sekretariáte školy alebo stiahnuť z www stránky. Ak máte ďalšie otázky, môžete sa informovať prostredníctvom mailu:

office@spsmt.sk 

jarmila.redechova@spsmt.sk


Žiadosť o poskytnutie štipendia

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube