Štipendiá

Štipendiá v školskom roku 2020/2021

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania – §149 ods. (2) .

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

V školskom roku 2020/2021 je:

a) 49,04 € –pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima
b) 34,33 € –pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35 % výšky životného minima
c) 24,52 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25 % životného minima

V školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

214,83 € v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

149,87 € v prípade, ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

  98,08 € v prípade, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Žiadosti o štipendium je možné si vyzdvihnúť na sekretariáte školy alebo stiahnuť z www stránky. Ak máte ďalšie otázky, môžete sa informovať prostredníctvom mailu: office@spsmt.sk alebo lenka.balasova@spsmt.sk


Žiadosť o poskytnutie štipendia

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube