Štipendiá

Štipendiá v školskom roku 2018/2019

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

 

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania – §149 ods. (2) .

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.
V školskom roku 2018/2019 je:

a) 45,53 € – pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
b) 31,88 € –pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane
c) 22,77 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.

 

V školskom roku 2017/2018 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

199,48 € v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

139,16 € v prípade, ak ide o ďaľšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

91,06 € v prípade, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Žiadosti o štipendium je možné si vyzdvihnúť u Ing. Lenky Balašovej alebo stiahnuť z www stránky. Ak máte ďalšie otázky, môžete sa informovať prostredníctvom mailu: lenka.balasova@spsmt.sk.


Žiadosť o poskytnutie štipendia

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube