Štipendiá

Štipendiá v školskom roku 2018/2019

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania – §149 ods. (2) .

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

V školskom roku 2018/2019 je:

a) 46,81€ –pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
b) 32,77 € –pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane
c) 23,41 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.

 

V školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

205,07 € v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

143,06 € v prípade, ak ide o ďaľšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

93,61 € v prípade, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Žiadosti o štipendium je možné si vyzdvihnúť na sekretariáte školy alebo stiahnuť z www stránky. Ak máte ďalšie otázky, môžete sa informovať prostredníctvom mailu: office@spsmt.sk.


Žiadosť o poskytnutie štipendia

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube