Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 

Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Z vyššie uvedeného rozhodnutia vyplýva, že prerušenie vyučovania sa týka akýchkoľvek výchovno-vzdelávacích aktivít so žiakmi organizovaných na pôde školy, vrátane organizovania praktickej časti maturitnej skúšky.

Termíny praktickej časti maturitnej skúšky budú určené v zmysle citovaného rozhodnutia v závislosti od termínu odvolania prerušenia školského vyučovania.   

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube