štvrtok, 18 apríla, 2024

Projekty

V školskom roku 2015/2016 sa SPŠ Martin zapojila do projektovej výzvy: „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016“. Vďaka úspešnému výberu podaného projektu bude zakúpených 10 licencii návrhového systému pre elektroniku Eagle od spoločnosti Cadsoft s modulmi schematic a layout vo verzii standard, notebook, odbornú literatúru, ročné predplatné odborných časopisov pre prácu žiakov na hodine. Pred začiatkom školského roka bude skupina učiteľov odborných elektrotechnických predmetov zaškolená do práce s aplikáciou. Inovované budú osnovy predmetov grafické systémy (odb. elektrotechnika) a IVT (odb. mechatronika) už v nasledujúcom školskom roku 2016/17 rovnako ako aj samotný vyučovací proces. Počas práce na vyučovacej hodine budú žiaci používať pripravenú sadu pracovných listov obsahujúcich schému elektronického obvodu a možné riešenie návrhu DPS.

Stredná priemyselná škola, Novomeského 5, Martin sa dlhodobo aktívne zapája do výziev na predkladanie projektov či už zo strany MŠ SR, zriaďovateľa alebo iných inštitúcií v rámci SR.

Škola sa v minulosti aktívne zapojila do projektov:

Zoznam projektov podávaných a  zrealizovaných v danom školskom roku je uvedený vo vyhodnocovacích správach SPŠ Martin.

V školskom roku 2019/2020 pokračovalo partnerstvo projektu IT akadémie tretím rokom. V priestoroch školy bola vybudovaná nová jazyková učebňa Volkswagen. Pred budovou školy bola ako súčasť projektu Cvičením k upevňovaniu zdravia vybudovaná outdoorová posilňovacia klietka. Podrobnosti si môžete prečítať prostredníctvom samostatných článkov dostupných cez prepojenia.

V školskom roku 2017/2018 bude SPŠ Martin partnerskou školou projektu „IT akadémia“ – podrobnosti o cieľoch projektu môžete nájsť na http://itakademia.sk/sk/ciele/. Realizačné obdobie projektu predpokladá spoluprácu s našou školou počas dvoch nasledujúcich rokov, teda do školského roku 2019/2020.

V rámci partnerskej spolupráce projektu plánujeme zapojiť do vzdelávania učiteľov predmetu informatika, inovovať vzdelávanie v príslušnej oblasti, zaviesť predmet internet vecí (IoT) a zapojiť žiakov do popularizačných aktivít zameraných, podnietiť záujem mladých ľudí o štúdium informatiky.

V školskom roku 2013/2014 sa na SPŠ Martin bude realizovať projekt „Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole“ v rámci výzvy Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.

V rámci tohto projektu plánujeme modernizovať odborné učebne pre elektrotechniku a prírodné vedy.

Jedným z najvýznamnejších projektov, do ktorých je naša škola dlhodobo zapojená je Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy.

V školskom roku 2011/2012 na SPŠ Martin pokračoval 2-ročný projekt eTwinning s názvom:

Tolerancia medzi učiteľom a žiakom a medzi kultúrami národov

V školskom roku 2009/2010 pokračoval úspešne projekt:

V školskom roku 2008/2009 škola pokračovala v aktívnom prístupe k výzvam na predkladanie projektov. Bol realizovaný projekt v rámci výzvy Konta Orange – „Učme sa inak 2008/2009“. Projekt bol ukončený v júni 2009.

Medzi ďalšie úspešné projekty v poslednom období patrili tieto projekty:

  • Digitálni štúrovci
  • Fyzchemos (vyučovanie fyziky a chémie s PC)
  • Projekt revitalizácie DM
  • Strojárstvo má budúcnosť aj pre naše deti
  • Stravovanie 21. storočia (revitalizácia ŠJ)
  • Školské fitnesscentrum
  • Školské fitnesscentrum napomáha rozvoju talentov.

Prvé dva projekty boli ukončené v roku 2007 ostatné uvedené projekty boli úspešne ukončené v roku 2008.


Uvádzame výber našich úspešných projektov

Partnerstvo projektu IT akadémia

Cadsoft Eagle ako návrhový systém v elektronike

Gymnastika a pohybová kultúra

Konto Orange – Učíme inak

Medzinárodný projekt Socrates Comenius

Sieťový akademický program CISCO

Strojárstvo má budúcnosť aj pre naše deti

Strom Laca Novomeského

Tolerancia medzi učiteľom a žiakom

Zvládnutie moderných grafických systémov

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube