nedeľa, 19 mája, 2024

Štúdium informácie

Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5, Martin, ktorá má k dispozícii i vlastný Školský internát, zabezpečuje vzdelávanie v nasledujúcich študijných odboroch:

  1. Mechatronika 2387 M 
  2. Elektrotechnika 2675 M  
  3. Technické lýceum 3918 M
  4. Logistika 3968 M
  5. Informačné a sieťové technológie 2561 M (aktuálne – od školského roku 2019/20)

V školskom roku 2023/2024 sme v 1. ročníku otvorili 4 triedy v 5 študijných odboroch:

  1. Mechatronika (I.B)
  2. Elektrotechnika (I.BE)
  3. Technické lýceum (I.A)
  4. Logistika (I.AL)
  5. Informačné a sieťové technológie (I.C a I.D)

Škola je pre výučbu týchto odborov veľmi dobre vybavená. Na škole je vybudovaná počítačová sieť (cca 200 počítačov) s vysokorýchlostným pripojením na Internet prostredníctvom optickej linky s rýchlosťou min. 100 Mb/s. Počítače sú pravidelne obnovované za moderné, aby sa udržal krok s najnovšími trendami. Počítače doplnené dataprojektormi sa využívajú i vo výučbe netechnických predmetov ako sú slovenský jazyk, dejepis, prírodovedné predmety, ekonomické predmety atd.
Laboratóriá pre výučbu odborných predmetov sú tiež dobre vybavené  potrebnou technikou vo všetkých odboroch. Výučba odborných predmetov je pre žiakov veľmi zaujímavá a majú možnosť sa postupne zoznamovať najnovšími poznatkami na vysokej úrovni pod vedením skúsených pedagógov. Praktické zručnosti si žiaci zdokonaľujú v priestoroch dobre vybavených školských dielní, ktoré sú súčasťou areálu školy.

Školské vzdelávacie programy (ŠkVP) boli vypracované v súlade so štátnymi vzdelávacími programami, vzorovým školským vzdelávacím programom MŠ SR a v súlade so zákonom č. 245/2008 (Nový školský zákon). Podľa týchto ŠkVP sa vyučuje od školského roku 2011/2012 vo všetkých ročníkoch.


Ukážky vybavenia niektorých odborných učební:

Učebňa č. 309 pre výučbu v odbore 2675 M elektrotechnika a 2387 M mechatronika (didaktická technika spoločnosti Festo zameraná na pneumatické, elektropneumatické a hydraulické riadiace systémy doplnená o PC vybavenie).


Priemyselný robot v učebni č. 306C pre výučbu v odbore 2387 M mechatronika.


Odborná učebňa č. 301 pre výučbu sieťových technológií CISCO v odboroch
2675 M elektrotechnika, 3918 M technické lýceum ako i informatiky a výpočtovej techniky
v odboroch 3968 M logistika,  3918 Mtechnické lýceum,  2387 M mechatronika.


Počítačová učebňa č. 306A pre výučbu programovania a počítačovej grafiky v odbore 3918M techniké lýceum ako aj informatiky a výpočtovej techniky v odboroch 3968 M logistika,  3918 M technické lýceum,  2387 M mechatronika.


Učebňa č. 302 otvorená v školskom roku 2017/18 vďaka daru nadácie Volkswagen Slovakia pozostávajúcom z 15ks PC s 22″ LCD a multifunkčnej laserovej tlačiarne.

Učebňu využívajú žiaci odborov 3968 M logistika,  3918 M technické lýceum,  2387 M mechatronika ako učebňu informatiky a výpočtovej techniky, aplikovanej informatiky a počítačom podporovanej logistiky.


Inovovaná učebňa č. 305 – vybavenie učebne bolo aktualizované o 10ks PC vrátane monitorov s 22″ uhlopriečkou a 1ks farebnej laserovej tlačiarne z daru nadácie Volkswagen Slovakia počas mesiaca máj 2018.

Učebňu využívajú žiaci odborov 3968 M logistika,  3918 M technické lýceum so zameraním na informatiku,  2387 M mechatronika a 2675 M elektrotechnika ako učebňu programovania, informatiky a výpočtovej techniky, aplikovanej informatiky a cvičení z informatiky.


Učebňa A2 vyhradená pre žiakov odboru 3968 M logistika ako učebňa administratívy a korešpondencie, logistiky dopravy a počítačom podporovanej logistiky.

PC vybavenie učebne ako aj kancelárske vybavenie škole darovala spoločnosť Gebrüder Weiss.


Učebňa č. 52 zameraná na strojárske konštruovanie s podporou modelovacieho softvéru Creo PTC a tvorbu programov pre CNC obrábanie.

Súčasťou je od školského roku 2016/17 3D tlačiareň darovaná spoločnosťou KAJO metal s.r.o. z Dolného Kubína. Ďalšie rozšírenie výbavy učebne predstavuje  frézovačka EMCO Concept Mill 55 s riadiacim systémom Sinumerik Operate (dodaná počas júna 2017).


Učebňa č. 314 doplnená o didaktickú techniku spoločnosti Lucas Nuelle (nadobudnutá z prostriedkov ESF – projektu Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole) slúži žiakom odborov 2675 M elektrotechnika a 2387 M mechatronika pri osvojovaní poznatkov z oblasti elektrotechniky a elektroniky.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube