Prijímacie konanie – druhé kolo

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej, Novomeského 5/24 036 36 Martin oznamuje, že v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) a po prerokovaní na pedagogickej rade školy dňa 12.6. 2023 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest v študijnom odbore

2675 M elektrotechnika, počet voľných miest: 2.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v 1. kole prijímacích skúšok podávajú prihlášku do 12.06.2023 na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo) cez informačný systém základnej školy (EduPage), poštou na adresu Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin zoskenovanú e-mailom na office@spsmt.sk alebo osobne. Termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutoční 20.06.2023.

Kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké ako pre prvý termín prijímacích skúšok.

Riaditeľ školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie – Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

V Martine 12.06.2023 Ing. Dagmar Najšlová, v.r. riaditeľka školy

Výsledková listina prijímacieho konania 2023 – druhé kolo (nástup do prvého ročníka v školskom roku 2023/24)

Výsledková listina prijímacieho konania 2023 (nástup do prvého ročníka v školskom roku 2023/24)

(Stály kód PKXXX bol zaslaný prostredníctvom edupage)

PP prijatý po prijímacom konaní

P1 prijatý bez prijímacích skúšok

NM neprijatý pre nedostatok miesta

N5 neprijatý, nevyhovel na prijímacej skúške 

N1 nedostavil sa na prijímacie konanie

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2023/2024 a ich záujem o štúdium na SPŠ v Martine pretrváva, aby riaditeľke školy v zákonnej lehote bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

Nakoľko každý žiak disponuje minimálne dvojicou prihlášok (niektorí podávali až 4 prihlášky), kapacitné možnosti pre zápis v procese autoremedúry sú dostatočné a odporúčame podať odvolanie aj v prípade umiestnenia na poslednom mieste vo výsledkovej listine.

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2023/2024 a ich záujem o štúdium na SPŠ v Martine pretrváva, aby riaditeľke školy v zákonnej lehote bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

Ako správne podané odvolanie zákonného zástupcu budeme považovať odvolanie zákonného zástupcu, ktoré bolo zaslané, doručené v listinnej podobe a je riadne podpísané, ako aj odvolanie do elektronickej schránky so zaručeným elektronickým podpisom. V tomto roku sa odvolania prostredníctvom EduPage, súkromného  mailu, scanu písomného a podpísaného odvolania neakceptujú, ale budú považované ako neautorizované a odvolania nesprávne podané.

V prípade posunu miest po zápise v rámci autoremedúry bude môcť byť prijatý len ten žiak, ktorý podal odvolanie.

Číslo listu rozhodnutia, voči ktorému sa podáva odvolanie, sa nachádza na rozhodnutí v tvare 1/2023/xxx (dátum podania odvolania nesmie byť skorší ako 19. 5. 2023).

Prijatí uchádzači svoj nástup na štúdium na našej škole nahlásia zaslaním vyplneného záväzného prihlásenia na štúdium spolu s návratkou spôsobom uvedeným v predchádzajúcej sekcii najneskôr do 26.5.2023. (Apelujeme na čo najskoršie nahlásenie záujmu, respektíve v prípade prijatia na inú školu o okamžité oznámenie nenastúpenia). V prípade úspešného prijatia na dvojicu odborov je potrebné na druhý odbor napísať prehlásenie o nenastúpení.

>>> Záväzné prihlásenie na štúdium + návratka <<<

Poznámka: Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium pre nedostatok miesta budú zaslané poštou spolu s doručenkou do vlastných rúk. Prosíme o ich prevzatie z dôvodu naplnenia správnej agendy.

Aktualizované kritériá prijímacieho konania 31.3.2023

Prihláška na vzdelávanie v strednej škole

Vzor odvolania

Záväzné prihlásenie na štúdium + návratka

Vzorové úlohy prijímacích skúšok – matematika

Vzorové úlohy prijímacích skúšok – slovenský jazyk

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube