Prijímacie konanie

V prípade dostupnosti aktualít k textu zaslanému v pozvánke na prijímacie konanie pre školský rok 2022/23 bude táto sekcia aktualizovaná – momentálne nie sú žiadne nové informácie (28.2.2022).

Aktualizované kritériá prijímacieho konania 28.2.2022

>>> Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2022/23
(Stály kód PKXXX bol zaslaný poštou zákonnému zástupcovi žiaka uvedenému v prihláške na štúdium.)

PP prijatý po prijímacom konaní

P1 prijatý bez prijímacích skúšok

NM neprijatý pre nedostatok miesta

N5 neprijatý, nevyhovel na prijímacej skúške 

N1 nedostavil sa na prijímacie konanie

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2022/2023 a ich záujem o štúdium na SPŠ v Martine pretrváva, aby riaditeľke školy v zákonnej lehote bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

Nakoľko každý žiak disponuje minimálne dvojicou prihlášok (niektorí podávali až 4 prihlášky), kapacitné možnosti pre zápis v procese autoremedúry sú dostatočné a odporúčame podať odvolanie aj v prípade umiestnenia na poslednom mieste vo výsledkovej listine.

 

Číslo listu rozhodnutia, voči ktorému sa podáva odvolanie, sa nachádza na rozhodnutí v tvare 133/xxxx/2022 (dátum podania odvolania nesmie byť skorší ako 18. 5. 2022).

>>> Vzor odvolania <<<

Prijatí uchádzači svoj nástup na štúdium na našej škole nahlásia zaslaním vyplneného záväzného prihlásenia na štúdium spolu s návratkou spôsobom uvedeným v predchádzajúcej sekcii najneskôr do 23.5.2020. (Apelujeme na čo najskoršie nahlásenie záujmu, respektíve v prípade prijatia na inú školu o okamžité oznámenie nenastúpenia). V prípade úspešného prijatia na dvojicu odborov je potrebné na druhý odbor napísať prehlásenie o nenastúpení.

>>> Záväzné prihlásenie na štúdium + návratka <<<

Poznámka: Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium pre nedostatok miesta budú zaslané poštou spolu s doručenkou do vlastných rúk. Prosíme o ich prevzatie z dôvodu naplnenia správnej agendy.

 

Aktualizované kritériá prijímacieho konania 28.2.2022

Vzor odvolania

Záväzné prihlásenie na štúdium + návratka

Vzorové úlohy prijímacích skúšok – matematika

Vzorové úlohy prijímacích skúšok – slovenský jazyk

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube