Prijímacie konanie

Ďakujeme za vašu trpezlivosť. Vysvetlivky k výsledkovej listine:

PP – prijatý po skúškach

P1 – prijatý bez skúšok po splnení kritérií

NM  – neprijatý pre nedostatok miesta

N1 – neprijatý, nedostavil sa na skúšky

N5 – neprijatý, nevyhovel na prijímacích skúškach

NX – neprijatý, nedostavil sa na zápis

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2018/19 a ich záujem o štúdium na SPŠ v Martine pretrváva, aby riaditeľke školy v zákonnej lehote bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

V prípade posunu miest po zápise v rámci autoremedúry bude môcť byť prijatý iba ten žiak, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie.

Rozhodnutie o prijatí si môžete vyzdvihnúť aj osobne u riaditeľky školy v deň zápisu (21. mája 2018 od 8.00, č. d. 21).

Kritéria prijímacieho konania 2019_2020

Vzor odvolania

Vzorové úlohy prijímacích skúšok – matematika

Vzorové úlohy prijímacích skúšok – slovenský jazyk

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube