nedeľa, 23 júna, 2024

Výstupy projektu

Strategickým cieľom projektu Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole v Martine bolo skvalitniť vzdelávanie v prírodovedných predmetoch – fyzika a v odborných predmetoch študijného odboru elektrotechnika. Jenou z aktivít projektu projektu bolo zavádzanie nových vyučovacích metód a foriem v uvedených študijných predmetoch s podporou vybavenia odborných učební ako i  vytvorenie učebných textov v v týchto predmetoch vzdelávacieho programu elektrotechnika. V nasledujúcich častiach stránky sú uvedené niektoré príklady výstupov v predmetoch fyzika a elektrotechnika ako i ukážky z učebných textov.

Učebné texty

Výstupy – elektrotechnika

Výstupy – fyzika

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube