Školská jedáleň

Pokyny pre stravníkov ŠJ pri SPŠ v Martine (študenti)


 

Prihláška na stravovanie

Prihláška na stravovanie sa nachádza na internetovej stránke www.spsmt.sk (v dolnej časti). Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne.

 

Karta na objednávanie stravy

Elektronická karta na objednávanie stravy v cene 3,00 € sa dá zakúpiť u vedúcej školskej jedálne. Žiak ju má počas celého štúdia na škole, jej prípadnú stratu treba nahlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne.

 

Platba za stravu

Platba za stravné sa uhrádza vopred minimálne 5 dní pred prvým odberom stravy na číslo účtu SK64 8180 0000 0070 0048 0587 (Štátna pokladnica). Karty na objednávanie stravy sa dobíjajú denne podľa prichádzajúcich platieb na základe výpisu z banky alebo výpisu z pošty.

Platbu za stravu je možné realizovať nasledovne

  • prevodom v banke, / prevod platby trvá 1-2 dni /,ako variabilný symbol uviesť číslo karty, ( napr. 124)
  • internet banking, / prevod platby trvá 1-2 dni /,ako variabilný symbol uviesť číslo karty, ( napr. 124)
  • na pošte poštovou poukážkou, / doručenie výpisu z pošty trvá 4 až 6 dní/

 

Ceny stravných lístkov

Na základe VZN  ŽSK č. 50/2018 s účinnosťou  od 01.09.2018

www.regionzilina.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/vseobecne-zavazne-nariadenia/

 

Raňajky          0,73 € (cena potravín 0,68 € + príspevok na režijné náklady 0,05 €)

Obed               1,32 € (cena potravín 1,12 € + príspevok na režijné náklady 0,20 €)

Večera            1,09 € (cena potravín 0,89 € + príspevok na režijné náklady 0,20 €)

 

Objednávanie stravy

Prihlásiť, respektíve odhlásiť stravu je možné cez terminál v školskej jedálni alebo cez internet na stránke www.spsmt.sk  v sekcii Stravovací systém ( prihlasovacie meno a heslo získate u vedúcej školskej jedálne) nasledovne:

  • raňajky a večera do 8,00 na nasledujúci deň /na pondelok sa objednáva v piatok do 8,00 hod. /
  • obed do 14,15 na nasledujúci deň / na pondelok  sa  objednáva  v  piatok  do14,15 hod. /

V prípade, že stravník ochorie je možné si obed alebo večeru odhlásiť do 7,30hod. v daný deň u vedúcej školskej jedálne na č. tel. 0434133811 alebo na email jana.vatolikova@spsmt.sk

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Stravník má nárok na jedno hlavné jedlo ( dochádzajúci žiaci jeden obed, žiaci ubytovaní

v ŠI jedny raňajky, jeden obed, jednu večeru). V prípade, že by mal záujem o dve jedlá, môže si toto druhé jedlo objednať u vedúcej školskej jedálne (nie je možné objednať viac ako dve jedlá denne).

 

 

Ing. Dagmar Najšlová, v.r.

riaditeľka školy a ŠI


Prihláška na stravovanie 2018 – 2019.doc

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube