Školská jedáleň

Pokyny pre stravníkov ŠJ pri SPŠ v Martine (študenti)


Prihláška na stravovanie

Prihlášku na stravovanie možno získať z linku: Prihláška na stravovanie 2021/22. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne.

Karta na objednávanie stravy

Elektronická karta na objednávanie stravy v cene 3,00 € sa dá zakúpiť u vedúcej školskej jedálne. Žiak ju má počas celého štúdia na škole, jej prípadnú stratu treba nahlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne.

Platba za stravu

Platba za stravné sa uhrádza vopred minimálne 5 dní pred prvým odberom stravy na číslo účtu 

IBAN:  SK64 8180 0000 0070 0048 0587

 (Štátna pokladnica). Karty na objednávanie stravy sa dobíjajú denne podľa prichádzajúcich platieb na základe výpisu z banky alebo výpisu z pošty.

Platbu za stravu je možné realizovať nasledovne

  • prevodom v banke, internet banking /prevod platby trvá 1-2 dni/,ako variabilný symbol uviesť číslo karty, ( napr. 124)
  • na pošte poštovou poukážkou, / doručenie výpisu z pošty trvá 4 až 6 dní/

 

Ceny stravných lístkov

Na základe zmeny cien finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe VZN  ŽSK č. 50/2018 s účinnosťou  od 01.09.2018 upravujeme cenu stravného v školskej jedálni nasledovne:

Raňajky + desiata         1,31 € (cena potravín 1,26 € + príspevok na režijné náklady 0,05 €)

Obed                               1,53 € (cena potravín 1,33 € + príspevok na režijné náklady 0,20 €)

Večera +olovrant          1,42 € (cena potravín 1,22 € + príspevok na režijné náklady 0,20 €)

Objednávanie stravy

Prihlásiť, respektíve odhlásiť stravu je možné cez terminál v školskej jedálni alebo cez internet na stránke www.spsmt.sk  v sekcii Stravovací systém ( prihlasovacie meno a heslo získate u vedúcej školskej jedálne) nasledovne:

  • raňajky a večera do 8,00 na nasledujúci deň /na pondelok sa objednáva v piatok do 8,00 hod. /
  • obed do 14,15 na nasledujúci deň / na pondelok  sa  objednáva  v  piatok  do14,15 hod. /

V prípade, že stravník ochorie je možné si obed alebo večeru odhlásiť do 7,30hod. v daný deň u vedúcej školskej jedálne na č. tel. 0434133811 alebo na email jana.vatolikova@spsmt.sk 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Stravník má nárok na jedno hlavné jedlo ( dochádzajúci žiaci jeden obed, žiaci ubytovaní v ŠI jedny raňajky, jeden obed, jednu večeru). V prípade, že by mal záujem o dve jedlá, môže si toto druhé jedlo objednať u vedúcej školskej jedálne (nie je možné objednať viac ako dve jedlá denne).

Ing. Dagmar Najšlová, v.r.

riaditeľka školy a ŠI 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube