nedeľa, 19 mája, 2024

Projekt ESF

                         

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Názov projektu: Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole.
Miesto realizácie projektu: Novomeského 5/24, 036 36 Martin
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Začatie realizácie aktivít projektu: 27.2.2014

Strategický cieľ projektu:
Skvalitniť odborné vzdelávanie na Strednej priemyselnej škole s cieľom uľahčenia jej absolventom prístup na trh práce.

Špecifické ciele projektu:

  1. Aplikovať nové formy a metódy výučby v kľúčových predmetoch Strednej priemyselnej školy vyžadujúcich precvičovanie praktických zručností.
  2. Vyškoliť pedagogických zamestnancov s cieľom získania a rozvoja kompetencií potrebných na modernizáciu vyučovania.

Aktivity projektu:
V rámci špecifického cieľa 1:
1.1 Zavádzanie nových vyučovacích metód a foriem odborných predmetov s podporou odborných učební.

V rámci špecifického cieľa 2:
2.1 Podpora prípravy pedagogických zamestnancov formou vzdelávacích školení.

 

Fotografie z realizácie školení v rámci projektu

Školenie 1

Školenie 2

Školenie 3

Školenie 4

Výstupy projektu

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube