nedeľa, 23 júna, 2024

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy (§24 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve…).
Funkčné obdobie rady školy je štvorročné.

Novozvolená Rada školy má nasledujúce funkčné obdobie: 2020 – 2024

Činnosť rady školy sa riadi štatútom.

Zloženie rady školy
Ing. Eduard Jadroň – predseda, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov SPŠ
Mgr. Markéta Kušnierová – zvolená zástupkyňa pedagogických zamestnancov  SPŠ

p. Ivan Bóniš – zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov SPŠ

Štefan Balošák – zvolený zástupca rodičov
Michaela Farbáková – zvolená zástupkyňa rodičov
– zvolený zástupca rodičov

Ing. Michal Uherčík – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Lívia Fabianová– delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa
Mgr. Martina Betincová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa
Doc. Mgr. art. František Výrostko – delegovaný zástupca zriaďovateľa

žiak Tomáš Volna – zvolený zástupca žiakov SPŠ, žiak IV.D  triedy v šk. roku 2023/2024.


Vyhláška_MŠ_SR_230 Vyhláška MŠ SR č.230/2009, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe a ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Štatút Rady školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube