Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy (§24 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve…).
Funkčné obdobie rady školy je štvorročné.

Novozvolená Rada školy má nasledujúce funkčné obdobie: 17. 5. 2016 – 17. 5. 2020.

Činnosť rady školy sa riadi štatútom.

Zloženie rady školy
Ing. Eduard Jadroň – predseda, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov SPŠ
Mgr. Markéta Kušnierová – zvolená zástupkyňa pedagogických zamestnancov  SPŠ

p. Ivan Bóniš – zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov SPŠ

p. Alena Lamošová – zvolený zástupca rodičov
p. Zuzana Nagyová – zvolená zástupkyňa rodičov
p. Mgr. Miroslava Cetlová – zvolená zástupkyňa rodičov

Ing. Michal Patúš  – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Lívia Fabianová– delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa
Ing. Emília Skrisová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa
Doc. Mgr. art. František Výrostko – delegovaný zástupca zriaďovateľa

žiak Matúš Koco – zvolený zástupca žiakov SPŠ, žiak III.D  triedy v šk. roku 2019/2020.


Vyhláška_MŠ_SR_230 Vyhláška MŠ SR č.230/2009, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe a ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Štatút Rady školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube