Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy (§24 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve…).
Funkčné obdobie rady školy je štvorročné.

Novozvolená Rada školy má nasledujúce funkčné obdobie: 17. 5. 2016 – 17. 5. 2020.

Činnosť rady školy sa riadi štatútom.

Zloženie rady školy
Ing. Eduard Jadroň – predseda, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov SPŠ
Mgr. Markéta Kušnierová – zvolená zástupkyňa pedagogických zamestnancov  SPŠ

p. Ivan Bóniš – zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov SPŠ

p. Martin Kraľovanský – zvolený zástupca rodičov
p. Ing. Zuzana Bujalková – zvolená zástupkyňa rodičov
p. Ing. Milan Piroh – zvolený zástupca rodičov

Ing. Michal Patúš  – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Bc. Darina Bugáňová– delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa
Mgr. Janka Školová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa
Doc. Mgr. art. František Výrostko – delegovaný zástupca zriaďovateľa

žiak Matej Fľak – zvolený zástupca žiakov SPŠ, žiak IV.C  triedy v šk. roku 2017/2018.


Vyhláška_MŠ_SR_230 Vyhláška MŠ SR č.230/2009, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe a ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Štatút Rady školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube