nedeľa, 23 júna, 2024

Povinné zverejňovanie

Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24 Martin ako povinná osoba v súlade so zákonom č. 382/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám  zverejňuje na svojom webovom sídle zmluvy, objednávky a faktúry. Od 1.1.2012 bol uvedeným zákonom zrušený finančný limit, ktorý platil v roku 2011. V súlade s § 5a ods. 5 písm. b) uvedeného zákona patrí medzi povinne zverejňované zmluvy  i kolektívna zmluva.

Ďalej v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja Stredná priemyselná škola zverejňuje na svojej webovej stránke i zámer prenajať majetok, jeho spôsob a ich podmienky prenájmu.

Vyšlé objednávky         Faktúry


Zámer a podmienky nájmu


Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube