Povinné zverejňovanie

Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24 Martin ako povinná osoba v súlade so zákonom č. 382/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám  zverejňuje na svojom webovom sídle zmluvy, objednávky a faktúry. Od 1.1.2012 bol uvedeným zákonom zrušený finančný limit, ktorý platil v roku 2011. V súlade s § 5a ods. 5 písm. b) uvedeného zákona patrí medzi povinne zverejňované zmluvy  i kolektívna zmluva.

Ďalej v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja Stredná priemyselná škola zverejňuje na svojej webovej stránke i zámer prenajať majetok, jeho spôsob a ich podmienky prenájmu.

Vyšlé objednávky         Faktúry


Zámer a podmienky nájmu


Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube