Žiacka školská rada

Žiacka školská rada (ŽŠR) je ustanovená v súlade s § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Žiacka školská rada reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Podrobnosti o zložení žiackej školskej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určuje štatút žiackej školskej rady – viď. Download.

Predsedom Žiackej školskej rady je Matej Fľak z IV.C.

Fotografie na stiahnutie k akcii NOC V ŠKOLE:

 

Aktualita 2

Žiacka školská rada pri SPŠ Martin obsadila 10. miesto v súťaži Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja za rok 2012.

Súťaž organizovala Rada mládeže Žilinského kraja a Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Zástupcovia našej študentskej rady sa zúčastnili 12. 12. 2012 na pracovnej konferencii Žiackych školských rád v Žiline, kde dostali poďakovanie za aktivity, ktoré študenti našej školy vykonali v prospech svojich spolužiakov vo výchovno-vzdelávacom procese, v mimoškolskej činnosti na SPŠ ako aj v aktivitách v meste Martin (čistenie chodníka ku SPŠ).

 

Žiacka školská rada v školskom roku 2015/2016

 

Funkciu predsedu Žiackej školskej rady SPŠ Martin v školskom roku 2015/2016 vykonáva Matej Fľak z II. C.

Zástupcom školy do Krajského parlamentu ŽŠR je , žiak  triedy, kontakt  a

Koordinátorkou žiackej školskej rady je: Ing. Iveta Chmelíková

 


Statut_ZR Štatút žiackej školskej rady.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube