Žiacka školská rada

Žiacka školská rada (ŽŠR) je ustanovená v súlade s § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Žiacka školská rada reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Podrobnosti o zložení žiackej školskej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určuje štatút žiackej školskej rady .

Predsedom Žiackej školskej rady je Tomáš Volna z II.D

Koordinátorkou žiackej školskej rady je: Ing. Iveta Chmelíková

Podujatia ŽŠR v školskom roku 2021/2022

Predsedovia tried a členovia ŽSR nájdu aktuálne informácie aj vo facebookovej skupine.

ŽŠR v minulých rokoch: 

Funkciu predsedu Žiackej školskej rady SPŠ Martin v školskom roku

2018/2019 – 2020/2021 vykonával Matúš Koco z II.-IV.D

2015/2016 – 2017/2018 vykonával Matej Fľak z II.- IV. C

Podujatia ŽŠR v školskom roku 2019/2020

 • školské kolo Pišqworky, 4.10. – foto
 • farebný deň, 16.10.
 • haloween výzdoba tried, 25-29.10.
 • zbierka Hodina deťom, 14.11. 
 • školské kolo v Dáme a Šachu, 6.12. – foto
 • Mikulášsky sprievod, 6.12.
 • zbierka Úsmev ako dar, 9.12.
 • pasovanie prvákov, 13.12. – foto
 • vianočná výzdoba tried, 16-20.12.
 • vianočný deň, 18.12. 
 • zber papiera, 10-21.2. – leták zber

Školský rok 2013/2014 – akcia NOC V ŠKOLE:

Žiacka školská rada pri SPŠ Martin obsadila 10. miesto v súťaži Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja za rok 2012.

Súťaž organizovala Rada mládeže Žilinského kraja a Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Zástupcovia našej študentskej rady sa zúčastnili 12. 12. 2012 na pracovnej konferencii Žiackych školských rád v Žiline, kde dostali poďakovanie za aktivity, ktoré študenti našej školy vykonali v prospech svojich spolužiakov vo výchovno-vzdelávacom procese, v mimoškolskej činnosti na SPŠ ako aj v aktivitách v meste Martin (čistenie chodníka ku SPŠ).

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube