nedeľa, 23 júna, 2024

Koordinátor prevencie

Aktuálne:

V období šírenia sa epidémie koronavírusu je mnoho detí v karanténe ohrozené domácim násilím, ocitá sa v izolácii v domácnosti s násilným rodinným príslušníkom. Deti sa ocitajú samy zoči-voči násilníkovi, často krát bez možnosti odísť alebo vyhľadať pomoc. Domáce násilie sa v tomto období nevyhnutne zhoršuje, situácia je o to vážnejšia, že obete majú obmedzené možnosti obrátiť sa na úrady o pomoc v čase, keď sú s násilníkom v uzatvorenom priestore. Dieťa, ktoré je svedkom domáceho násilia alebo obeťou násilia, žije v strachu 24 hodín denne, chýba mu pocit bezpečia, nemá si kde oddýchnuť, nájsť podporu u starých rodičov, učiteľov, vychovávateľov, školských psychológov,  susedov, …  Narástol počet hovorov na Linku pomoci pre deti.

Tu nájdete „Kontakty a linky pomoci pre detské obete násilia“:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

https://www.youtube.com/watch?v=Ym-cR2BZDsQ

          

Na úvod…

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov je celý názov funkcie človeka, ktorý má na starosti metodicky riadiť a koordinovať činnosť v škole príp. v školskom zariadení, ktorá má smerovať ku zdravému vývinu mladého človeka.

Koordinátorom na našej škole je pán Mgr. Dušan Koťka.

Prevencia v škole sa vykonáva priebežne počas triednických hodín, prestávok, v mimovyučovacom čase a tiež počas hodín, ktoré zdanlivo s predmetnou problematikou nesúvisia. Svojou činnosťou učitelia viac či menej vedome stále prispievajú k utváraniu osobnosti žiakov a tým aj k prevencii všeobecne.

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov spolupracuje s rôznymi inštitúciami ako sú Colný kriminálny úrad v Žiline, preventista PZ, Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality trestné právo a súdnictvo v Žiline, rôzni odborníci z oblasti práva, súdnictva a kriminalistiky.

Ako na to?

V škole sa prevádzajú rôzne akcie na podporu prevencie a škola sa zapája do rôznych preventívnych programov ako sú Škola bez tabaku a drog, Týždeň boja proti drogám, Bezpečná škola a rôzne iné.

Pre žiakov školy sú pravidelne organizované rôzne podujatia, ktoré pôsobia výchovne napr. koncerty s protidrogovou tematikou ako Hviezdy proti drogám, Black or white.

Ďalej sú poriadané rôzne besedy a prednášky z oblasti právneho vedomia a prevencie kriminality, prevencia nežiadúcich závislostí, ako sa nestať obeťou trestného činu a rôzne ďalšie.

Základom pre úspešnú prevenciu je osvojiť si základný princíp – Sme škola kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách…..veľmi nebezpečné je podceňovanie počiatočných prejavov šikanovania. Tejto otázke sa na našej škole venuje pomerne veľká pozornosť.

V čom sú rezervy?

Zabezpečenie primárnej prevencie drogových závislostí ale aj iných sociálno-patologických  javov musí byť snahou a prácou všetkých zamestnancov školy.

Jednou z ciest úspešnej prevencie prevencie je zabezpečenie širokej ponuky voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Na tom stále pracujeme a každý rok sa snažíme ponuku voľnočasových aktivít rozširovať.

V školskom roku 2017/2018 bude tak ako aj v predchádzajúcich rokoch naplánovaná námatková kontrola vo vybraných triedach na prítomnosť drog a iných omamných látok. Doterajšie kontroly mali negatívny výsledok, ale to nás nemôže uspokojiť a znížiť náš záujem o predmetnú problematiku. Drogy medzi mládežou sú čoraz väčším strašiakom a je potrebné tejto otázke venovať neutíchajúcu pozornosť.

Zaujímavé čítanie:

https://www.aktuality.sk/clanok/502864/25-rokov-slovenska-marihuana-pervitin-heroin-slovakov-viac-drvi-ina-nerest/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

http://zivot.cas.sk/clanok/32226/tinedzeri-by-s-navykovymi-latkami-nemali-experimentovat-v-ohrozeni-je-ich-inteligencia

http://domov.sme.sk/c/20163324/drogam-urcia-hranice-sudy-uz-zacali.html

dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb3Bu4VGYMxApCYHZDscVR4xEDlYQsaUE1-tAq-nqZIcopjA/viewform?c=0&w=1


Dotazník k téme drogy 2014  Vyhodnotenie dotazníka realizovaného so žiakmi prvého ročníka

Názory na koncert  Názory študentov na výchovný koncert s protidrogovou tematikou 19. 11. 2012

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube