Maturita

Tento školský rok bude maturita realizovaná podľa týchto usmernení:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf

Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Link na etest tu.

Základné dokumenty, týkajúce sa maturitných skúšok

 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008
 • Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008, 319/2008, 269/2009, 209/2011

Do 30. septembra 2019 sú žiaci 4. ročníka povinní podať:

 • písomnú prihlášku predmetov ( + dobrovoľná MS), formy PČOZ
 • špeciálne požiadavky žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo sluchovým postihnutím

Predmety maturitnej skúšky

 • slovenský jazyk a literatúra
 • cudzí jazyk
 • teoretická časť odbornej zložky – TČOZ
 • praktická časť odbornej zložky – PČOZ
  Formy konania vhodné pre študentov SPŠ Martin:
  a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (1 až 15 tém)
  b) Obhajoba vlastného projektu
  c) Realizácia a obhajoba experimentu
  d) Obhajoba úspešných súťažných prác (dôležité je umiestnenie)

Dobrovoľná maturitná skúška (maximálne z 2 predmetov – zväčša matematika, fyzika), môže byť aj časť skúšky. Klasifikácia nedostatočný z ústnej formy sa neuvádza na vysvedčení, výsledky EČ sa uvádzajú!

Zmena predmetov je možná do 15. októbra 2019. Neskoršia zmena je možná len formou žiadosti na MŠ SR. 

Neúčasť na všetkých formách maturitnej skúšky je potrebné ospravedlniť do 3 dní u riaditeľa školy, dôvodom sú vážne, najmä zdravotné problémy!
Ak žiak neúčasť neospravedlní alebo ospravedlnenie nie je uznané, posudzuje sa, akoby v deň po skúške štúdium zanechal.

Dôležité termíny

 • externé  MS a PFIČ  17. 3. 2020 SJL, 18. 3. 2020 CUJ, 19. 3. 2020 MAT
 • náhradný termín EČ a PFIČ – 31. 3. – 3. 4. 2020
 • koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník 13. 5. 2020
 • PČOZ                       27. 4. až 30. 4. 2020
 • akademický týždeň   18. 5. až  22. 5. 2020
 • interné a ústne  MS   25. 5.  až 29. 5. 2020
 • opravný termín EČ a PFIČ 3. 9 . až 8. 9. 2020

Externá časť a PFIČ 2020

Interná časť – ústna forma MS 2020

Praktická časť odbornej zložky 2020

textsjlkruzok

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube