Maturita

Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke: www.iedu.sk


Link na etest tu.

Základné dokumenty týkajúce sa maturitných skúšok

 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008
 • Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008, 319/2008, 269/2009, 209/2011

 

Do 28. septembra 2018 sú žiaci 4. ročníka povinní podať:

 • písomnú prihlášku predmetov ( + dobrovoľná MS), formy PČOZ
 • špeciálne požiadavky žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo sluchovým postihnutím

 

Predmety maturitnej skúšky

 • slovenský jazyk a literatúra
 • cudzí jazyk
 • teoretická časť odbornej zložky – TČOZ
 • praktická časť odbornej zložky – PČOZ
  Formy konania vhodné pre študentov SPŠ Martin:
  a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (1 až 15 tém)
  b) Obhajoba vlastného projektu
  c) Realizácia a obhajoba experimentu
  d) Obhajoba úspešných súťažných prác (dôležité je umiestnenie)

Dobrovoľná maturitná skúška (maximálne z 2 predmetov – zväčša matematika, fyzika), môže byť aj časť skúšky. Klasifikácia nedostatočný z ústnej formy sa neuvádza na vysvedčení, výsledky EČ sa uvádzajú!

 

Zmena predmetov je možná do 15. októbra 2017. Neskoršia zmena je možná len formou žiadosti na MŠ SR. 

 

Neúčasť na všetkých formách maturitnej skúšky je potrebné ospravedlniť do 3 dní u riaditeľa školy, dôvodom sú vážne, najmä zdravotné problémy!
Ak žiak neúčasť neospravedlní alebo ospravedlnenie nie je uznané, posudzuje sa, akoby v deň po skúške štúdium zanechal.

 

Dôležité termíny

 • externé  MS a PFIČ  12. 3. 2019 SJL, 13. 3. 2019 CUJ, 14. 3. 2019 MAT
 • koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník 13. 5. 2019
 • PČOZ                       2. 5. až 7. 5. 2019
 • akademický týždeň   20. 5. až  24. 5. 2019
 • interné a ústne  MS   27. 5.  až 31. 5. 2019

Doplnenie informácii k opravnej skúške z EČ a PFIČ

Externá časť a PFIČ 2018

Interná časť – ústna forma MS 2018

Praktická časť odbornej zložky 2018

textsjlkruzok

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube