štvrtok, 23 mája, 2024

Maturita

Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke: 2023/2024 | NUCEM

Informácie k maturitám 2024 nájdete tu:

Link na etest tu.

Základné dokumenty, týkajúce sa maturitných skúšok

 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008
 • Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008, 319/2008, 269/2009, 209/2011

Do 30. septembra 2023 sú žiaci 4. ročníka povinní podať:

 • písomnú prihlášku predmetov ( + dobrovoľná MS), formy PČOZ
 • špeciálne požiadavky žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo sluchovým postihnutím

Predmety maturitnej skúšky

 • slovenský jazyk a literatúra
 • cudzí jazyk
 • praktická časť odbornej zložky – PČOZ
 • teoretická časť odbornej zložky – TČOZ
  Formy konania vhodné pre študentov SPŠ Martin:
  a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (1 až 15 tém)
  b) Obhajoba vlastného projektu
  c) Realizácia a obhajoba experimentu
  d) Obhajoba úspešných súťažných prác (dôležité je umiestnenie)

Dobrovoľná maturitná skúška (maximálne z 2 predmetov – zväčša matematika, fyzika), môže byť aj časť skúšky. Klasifikácia nedostatočný z ústnej formy sa neuvádza na vysvedčení, výsledky EČ sa uvádzajú po vzájomnej komunikácii s koordinátorom MS.

Zmena predmetov je možná do 27. októbra 2023. Neskoršia zmena je možná len formou žiadosti na MŠ SR. 

Neúčasť na všetkých formách maturitnej skúšky je potrebné ospravedlniť do 3 dní u riaditeľa školy, dôvodom sú vážne, najmä zdravotné problémy!
Ak žiak neúčasť neospravedlní alebo ospravedlnenie nie je uznané, posudzuje sa, akoby v deň po skúške štúdium zanechal.

Dôležité termíny

 • externé  MS a PFIČ  12. 3. 2024 SJL, 13. 3. 2024 CUJ, 14. 3. 2024 MAT
 • náhradný termín EČ a PFIČ – 9. 4. – 10. 4. 2024
 • koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník 14. 5. 2024
 • PČOZ                       29. 4. až 3. 5. 2024
 • akademický týždeň  20. 5.  až 24. 5. 2024
 • interné a ústne  MS   27. 5.  až 31. 5. 2024
 • opravný termín EČ a PFIČ 3. 9 . až 6. 9. 2024
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube