Maturita

Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke: www.iedu.sk


 

Základné dokumenty týkajúce sa maturitných skúšok

 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008
 • Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008, 319/2008, 269/2009, 209/2011

 

Do 30. septembra 2017 sú žiaci 4. ročníka povinní podať:

 • písomnú prihlášku predmetov ( + dobrovoľná MS), formy PČOZ
 • špeciálne požiadavky žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo sluchovým postihnutím

 

Predmety maturitnej skúšky

 • slovenský jazyk a literatúra
 • cudzí jazyk
 • teoretická časť odbornej zložky – TČOZ
 • praktická časť odbornej zložky – PČOZ
  Formy konania vhodné pre študentov SPŠ Martin:
  a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (1 až 15 tém)
  b) Obhajoba vlastného projektu
  c) Realizácia a obhajoba experimentu
  d) Obhajoba úspešných súťažných prác (dôležité je umiestnenie)

Dobrovoľná maturitná skúška (maximálne z 2 predmetov – zväčša matematika, fyzika), môže byť aj časť skúšky. Klasifikácia nedostatočný z ústnej formy sa neuvádza na vysvedčení, výsledky EČ sa uvádzajú!

 

Zmena predmetov je možná do 15. októbra 2017. Neskoršia zmena je možná len formou žiadosti na MŠ SR. 

 

Neúčasť na všetkých formách maturitnej skúšky je potrebné ospravedlniť do 3 dní u riaditeľa školy, dôvodom sú vážne, najmä zdravotné problémy!
Ak žiak neúčasť neospravedlní alebo ospravedlnenie nie je uznané, posudzuje sa, akoby v deň po skúške štúdium zanechal.

 

Dôležité termíny

 • externé  MS a PFIČ  13. 3. 2018 SJL, 14. 3. 2018 CUJ, 15. 3. 2018 MAT
 • koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník 9. 5. 2018
 • PČOZ                       2. 5. až 4. 5. 2018
 • akademický týždeň   14. 5. až  18. 5. 2018
 • interné a ústne  MS   21. 5.  až 28. 5. 2018

Doplnenie informácii k opravnej skúške z EČ a PFIČ

Externá časť a PFIČ 2018

Interná časť – ústna forma MS 2018

Praktická časť odbornej zložky 2018

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube