nedeľa, 23 júna, 2024

Predmetová komisia informatiky

PREDSEDA:            Ing. Lenka Huňorová

ČLENOVIA:

Ing. Milan Čiljak

Ing. Eduard Jadroň

Ing. Lenka Hanuliaková

Ing. Iveta Chmelíková

RNDr. Miroslava Šturmová

 

 

Predmetová komisia IVT bola ustanovená v školskom roku 2005/2006. Odvtedy pôsobí vo všetkých študijných odboroch SPŠ Martin. Jej hlavnou náplňou je zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania v oblasti predmetov informatika a výpočtová technika. Predmetová komisia tiež slúži ako stály poradný orgán riaditeľa školy v oblasti informačných a komunikačných technológií a rozvoja koncepcie riadenia a rozširovania počítačovej siete na škole.

 

OBSAH VÝUČBY:

Naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky,  vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov výpočtovej techniky s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

VYUČOVANÉ PREDMETY:

Ročník Odbor Predmet
Prvý Technické lýceum Informatika a výpočtová technika
Základy techniky
Mechatronika Informatika a výpočtová technika
Elektrotechnika Informatika a výpočtová technika
Logistika Informatika
Druhý Technické lýceum

 

Informatika a výpočtová technika
Technická grafika
Elektrotechnika Informatika a výpočtová technika
Logistika Aplikovaná informatika
Tretí Technické lýceum – zameranie IVT Informatika a výpočtová technika
Programovanie
Počítačová grafika
CAD systémy
Sieťové technológie
Výpočtová technika
Technické lýceum – zameranie STR Informatika a výpočtová technika
Mechatronika Informatika a výpočtová technika
Elektrotechnika Rozvoj odboru – zameranie poč. systémy
Telekomunikácie
Grafické systémy
Logistika Aplikovaná informatika
Štvrtý Technické lýceum Informatika a výpočtová technika
Sieťové technológie
Počítačová grafika
Cvičenia z informatiky
Elektrotechnika Informatika a výpočtová technika
Počítačové systémy
Logistika Aplikovaná informatika

TECHNICKÉ VYBAVENIE:

Výučba predmetov IVT prebieha v odborných učebniach. Všetky počítače sú zapojené v sieti. Škola je pripojená na Internet optikou, poskytovateľom internetu je SANET.

SÚŤAŽE A ÚSPECHY:

Žiaci sa pravidelne zapájajú do súťaží ZENIT v programovaní, Stredoškolskej odbornej činnosti a informatickej súťaže iBobor. Viac informácií o uvedených súťažiach nájdete v sekcii SÚŤAŽE.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube