nedeľa, 23 júna, 2024

Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov a cudzích jazykov

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykov pracuje v zložení

Predsedníčka: Mgr. Perla Ivaničová

Členovia:          Mgr. Jela Jesenská

                           Mgr. Markéta Kušnierová

                           Mgr. Marianna Matejčeková 

                           Mgr. Marcela Rybárová 

                           PaedDr. Eva Veselovská

                           Mgr. Dagmar Višňovcová (na rodičovskej dovolenke)

                            Mgr. Lucia Uhliariková

                           Mgr. Roman Valanec

                           Mgr. Dušan Koťka

Mgr. Zuzana Kolláriková

 

Vyučujeme predmety

  • slovenský jazyk a literatúra
  • etická výchova
  • občianska náuka
  • dejepis
  • náboženská výchova

V súčasnosti sa na škole vyučujú cudzie jazyky

  • anglický
  • nemecký
  • ruský

Pri výučbe anglického jazyka sa využíva učebnica Solutions a Flash Electro.

nemeckom jazyku sa učitelia opierajú o učebnice Themen Aktuell I. a II. a v jazyku ruskom je to Raduga I. a II.

Ponúkame a vedieme krúžky

  • Interpretácia umeleckého textu
  • Práca s umeleckým textom

K mimoriadnej činnosti predmetovej komisie treba priradiť pravidelnú každoročnú prípravu študentov na olympiádu z cudzieho jazyka.

Organizujeme súťaže v prednese umeleckej literatúry a Olympiádu ľudských práv.
Záujemcovia zo študentskej obce sa pod vedením pedagógov zúčastňujú aj medzinárodnej jazykovej olympiády organizovanej poľským mestom Bialsko – Biala.

Organizujeme literárnohistorické exkurzie do Osvienčimu a na Oravu.
Učiteľky nemeckého jazyka príležitostne organizujú exkurziu do Viedne pre študentov I. až III. ročníka.

 V školskom roku 2016/17 je naplánovaná exkurzia do Ostravy – vysoká pec – a Múzeum holokaustu v Seredi.

V školskom roku 2010/2011 sa SPŠ Martin zapojila do 2-ročného projektu eTwinning s názvom „Tolerancia medzi učiteľom a žiakom a medzi kultúrami národov“ v spolupráci s partnerskou strednou školou SO Zenit technického zamerania z Belgicka.Garantami projektu sú učiteľky anglického jazyka Mgr. Marianna Matejčeková a Mgr. Ela Novinská.

V školskom roku 2009/2010 zorganizovali pani učiteľky nemeckého jazyka Mgr. Jana Reháková a PaedDr. Mariana Drgoňová zaujímavú exkurziu PRAHA – BERLÍN – DRÁŽĎANY, na ktorej sa zúčastnilo 34 študentov SPŠ Martin.

K aktuálnym udalostiam školského roka 2008/2009  v PK patrila realizácia projektu Konta Orange – „Učme sa inak“ – Vysielanie študentského rádia v anglickom jazyku pod vedením Mgr. Matejčekovej a Mgr. Novinskej, na ktorú získali od Orange dotáciu presahujúcu sumu 1 300 €.

 

Odborná učebňa spoločensko-vedných predmetov č. 213, správca Mgr. Perla Ivaničová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube