štvrtok, 18 júla, 2024

Pokyny pre písanie prác SOČ a vlastných projektov

POKYNY PRE PÍSANIE PRÁC SOČ
A VLASTNÝCH PROJEKTOV

 

Žiaci, ktorí sa zúčastnia školského kola SOČ, si pre školské kolo pripravia prácu v jednom exemplári. Zviazaná by mala byť najlepšie v krúžkovej väzbe.

Práca SOČ by mala mať nasledujúce časti:

 1. Titulný list (pozri vzor)
 2. Čestné prehlásenie (nemusí nutne byť)
 3. Poďakovanie konzultantovi alebo sponzorovi (nemusí nutne byť)
 4. Obsah
 5. Úvod
 6. Jadro (metodika spracovania, teoretické východiská, vlastná práca – riešenie, zhodnotenie výsledkov)
 7. Záver
 8. Zoznam použitej literatúry
 9. Prílohy

K obhajobe vlastného projektu alebo práce SOČ je vhodné pripraviť si prezentáciu v MS PowerPoint. Pre práce SOČ, ktoré postúpia do ďalšieho kola je to nutnosťou. Obhajoba projektu alebo práce SOČ by mala byť spracovaná na 10 minút (+ 5 min. odpovede na prípadné otázky poroty, v školskom kole aj divákov z radov žiakov).

Náklady na prvý exemplár vlastného projektu (práce SOČ) si hradia žiaci sami, pri postupe do regionálneho kola náklady na ďalšie 2 exempláre uhradí škola z rozpočtu Rodičovskej rady, ak študent uhradil na začiatku roku príspevok do Rodičovskej rady(papier, tlačenie, obaly).

 

FORMA PÍSANIA PRÁCE SOČ

Je doporučené prácu písať v textovom editore Word, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12 bodov, riadkovanie 1,5.

Nastavenie strany: A4, okraje vľavo 3 cm, ostatné 2,5 cm. Rozsah textovej časti max. 25 strán.
Rozsah práce: do rozsahu sa zarátavajú nasledovné časti textu: úvod, jadro – hlavný text, záver. Prílohy sa do textovej časti nezarátavajú a ich množstvo nie je obmedzené napr. výkresy, tabuľky a pod.
Práca musí byť vypracovaná v súlade s normami slovenského jazyka, štylisticky správne, musí byť dodržaná odborná terminológia a použité platné jednotky sústavy SI.
Číslovanie strán: titulný list, čestné prehlásenie, poďakovanie, obsah sa do stránkovania zarátavajú, ale čísla stránok sa nevytlačia. (pozor – nezarátavajú sa do rozsahu práce). Prvou číslovanou stranou je úvod (ale nie s číslom 1). Poslednou číslovanou stranou je zoznam použitej literatúry. Prílohy majú svoje vlastné číslovanie. Číslujú sa písmenami veľkej abecedy, každá príloha začína na novej strane.
Príklad číslovania príloh:  Príloha A
Príloha A.1
Príloha A.1.1
Príloha B
Číslovanie kapitol: číslujú sa priebežne arabskými číslicami, za posledným číslom ani za názvom sa nedáva bodka, úvod sa nečísluje, napr.:
Úvod
1 Teoretické základy programovania
1.1 Programovanie vstupov
1.1.1 Programovanie výstupov atď.

Úvod – obsahuje stručný úvod do problematiky, dôvod, prečo sa autor rozhodol vypracovať prácu na danú tému. Stanovuje cieľ práce, jej poslanie, vymedzenie problému, ktorým sa práca zaoberá. Netreba v ňom rozvíjať teoretické informácie. Odporúčaný rozsah úvodu – jedna strana.
Jadro – hlavný text – obsahuje metodiku práce – akým spôsobom postupoval autor pri spracovaní problematiky, teoretické východiská práce, vlastné riešenie problému – praktická časť, zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Práca SOČ by mala vždy obsahovať vlastnú praktickú činnosť, nemal by to byť len zozbieraný súhrn poznatkov z odbornej literatúry, internetu, časopisov.
Záver – stručne sa zhodnotia dosiahnuté výsledky, splnenie cieľov práce, význam práce a možnosti využitia v praxi. Odporúčaný rozsah asi jedna strana.
Zoznam použitej literatúry – uvádza sa iba literatúra citovaná v texte, nie literatúra naštudovaná. Zoznam musí byť v abecednom poradí. Pre uvádzanie literárnych zdrojov platí norma STN ISO 690.

 • autor sa uvádza v tvare priezvisko, skratka rodného mena, ak je autorov viac oddeľujú sa medzerou a pomlčkou. Ak sa v dokumente autor nenachádza, uvádza sa len názov.
 • názov sa musí uvádzať presne, do hranatých zátvoriek sa môže uviesť preklad názvu.
 • poradie vydania sa nemusí uvádzať pri 1. vydaní, pri ďalších a doplnených áno
 • miesto vydania, vydavateľ – sú povinné údaje
 • dátum vydania – povinný údaj
 • rozsah – uvedie sa počet strán prípadne zväzkov
 • ISBN – je identifikačné 10 – miestne číslo pridelené každej knihe, pre časopisy sa uvádza ISSN

Príklad:
NOVÁK, P.: Inovácia školstva. 2.vyd. Bratislava: SNTL, 2001.100s. ISBN 80-8026-030-4
LISÝ, J. – PETRIČOVÁ, A.: Fylogenéza človeka. 3.vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 612 s. ISBN 80-855323-92-1

 

Odkazy z www stránok

Odkaz na materiál, získaný z www alebo ftp by mal obsahovať:

 • autora správy alebo dokumentu
 • názov správy, dokumentu alebo tému
 • adresu (http, ftp, e-mail )
 • dátum získania

Príklad:

Convention on biological diversity: Article 18. Technical and Scientific Cooperation
http//www.biodiv.org/convention/articles.asp (2007-09-28).

 

Odkaz na článok v elektronickom časopise

PAVLICOVÁ, L.: Elektronické zdroje: Jak získavat ? In: Ikaros: Elektronický časopis o informační společnosti, roč.5, 2001, č.9 [15.12.2007]. Dostupné z  <http://ikaros.ff.cuni.cz/> ISSN 1080-2711

 

POKYNY PRE SPRACOVANIE PREZENTÁCIÍ

Prvý snímok prezentácie obsahuje názov práce, meno autora, školu. Ďalšie obsahujú úvod, cieľ práce, stručnú metodiku, výsledky, závery. Odporúčané je používať písmo ARIAL, nestriedať viac typov písma, veľkosť písma základného textu je 22-24 bodov, nadpisy 32 bodov, podnadpisy 26-28 bodov.
Je treba dodržovať čitateľnosť prezentácie – na svetlom pozadí je farba písma tmavá, najvhodnejšia čierna, tmavomodrá alebo tmavozelená.
Farba pozadia počas celej prezentácie má byť rovnaká. Na jednom snímku majú byť najviac 4 farby, okrem obrázkov. Snímka má byť jasná, zrozumiteľná, stručná, jednoduchá. Na jednu snímku je treba čas 20-60 sekúnd, počas celej obhajoby je vhodné premietnuť 12-14 snímok.

Na ďalšej strane je vzor titulného listu. Keďže len niektoré práce postúpia do regionálneho kola, doporučujeme žiakom, aby na titulnej strane uvádzali namiesto SOČ názov Vlastný projekt. U prác, ktoré postúpia sa titulný list vymení.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube