nedeľa, 19 mája, 2024

VP – Úlohy a plán práce výchovného poradcu

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2017/2018

Náplň práce výchovného poradcu.
Náplň práce výchovného poradcu sa zameriava na  aktivity humanizácie  vzťahu  učiteľ  –  žiak,  zvýšenie  právneho  vedomia  žiakov,  karierového poradenstva  a  prevencie  pred  nezamestnanosťou  absolventov  školy.
1. Poradenská činnosť-  poradenstvo  v  otázkach  výchovy  a  vzdelávania,  profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže
2. Konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom  pri  riešení  výchovných  a  vzdelávacích  problémov  a  poskytovanie informácií  o  formách  štúdia  na  stredných  a  vysokých  školách  a  možnostiach  voľby povolania, koordinačná činnosť  zameraná  na  prepojenie  školy  s  poradenskými  zariadeniami a inými  odbornými  zariadeniami  zaoberajúcimi  sa  starostlivosťou  o  deti  a  mládež  a poskytovanie  metodickej  pomoci  pedagogickým  zamestnancom.  Sprostredkovanie previazanosti  školy  s  výchovnými  poradcami  základných  škôl  Žilinského  kraja  pri nábore žiakov základných škôl na stredné školy.

Úlohy výchovného poradcu vyplývajúce z hlavných úloh školy:
• odborný  rast,  vzdelávanie  a  sebavzdelávanie,  účasť  na  seminároch  a  kurzoch výchovno – poradenskou problematikou,
• vedenie  dokumentácie  (evidencia  problémových  a  nadaných  žiakov,  denník výchovného  poradcu,  poradenský  záznam  o  žiakovi,  záznamový  list  o  problémochžiaka,  priebežný  záznam  o  hromadných  aktivitách,  prehľady  o  individuálnom  a hromadnom poradenstve v spolupráci s triednymi učiteľmi),
• oboznámenie  študentov  a  rodičov  prvého  ročníka  s  formou  a  organizáciou  práce výchovného poradcu a  adaptácií sa žiakov na strednú školu,
• pravidelné monitorovanie žiakov so ŠVVP,
• pravidelné monitorovanie talentovaných a nadaných žiakov,
• poskytovanie individuálnych  konzultácií  študentom  a  rodičom  študentov  pri  výskyte problémov  vo  vzdelávacom  a  výchovnom  procese.  V  závažnejších  prípadoch  úzko spolupracovať s CPPP v Martine,
• spolupráca    s  koordinátorom  prevencie  Mgr.  Koťkom  a  centrami  výchovnej  a psychologickej  prevencie  pri  ochrane  študentov  pred  negatívnymi  sociálno  – patologickými javmi,
• vykonávanie poradenskej činnosti súvisiacej so štúdiom na vysokých školách,
• poskytovanie aktualít z oblasti výchovného poradenstva na nástenke VP a web stránke školy,
• venovanie  pozornosti  hodnotovej  orientácií  mladých  ľudí,  úzko  súvisiacej  s medziľudskými vzťahmi v spoločnosti,
• zapojiť sa pri náborovej činnosti a prezentáciách na ZŠ,
• poskytovanie odbornej literatúry a rôznych metodických materiálov s psychologicko-pedagogickým zameraním triednym učiteľom,
• pracovanie  na skvalitňovaní a rozvíjaní pracovných vzťahov,
• v priebehu školského  roka venovať pozornosť úlohám vyplývajúcich z pedagogicko- organizačných pokynov pre daný školský rok.

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2017/2018
SEPTEMBER
• besedy pre študentov 1. ročníka o poslaní a úlohách výchovného poradcu a o adaptácii sa žiakov na strednú školu,
• objednanie  a  distribúcia  publikácie  o  vysokoškolskom  štúdiu  pre  osobnú  potrebu študentov,
• vykonať prieskum študentov so ŠVVP v spolupráci s triednymi učiteľmi a spracovať po jednotlivých ročníkoch,
• vypracovať v  spolupráci  s triednymi učiteľmi agendu žiakov  so ŠVVP a informovať o odporučeniach z CPPPa P  v Martine, vyučujúcich týchto žiakov,
• uskutočniť  stretnutie  s  triednymi  učiteľmi,  ktorí  majú  v  triede  žiakov  individuálne integrovaných a prekontrolovať ich agendu,
• účasť na triednických aktívoch u žiakov 1. ročníka,
• dohodnúť spoluprácu s externými prednášateľmi zabezpečujúcimi prednášky a besedy,
• konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.
OKTÓBER
• žiakom  vyšších  ročníkov  poskytnúť  informácie  o  možnosti  štúdia  na  vysokých školách,
• v  spolupráci  s  triednymi  učiteľmi  vypracovať  evidenciu  žiakov  s  veľmi  dobrým prospechom a žiakov talentovaných,
• aktualizovať  nástenku  VP  o  možnostiach  štúdia  na  VŠ  na  Slovensku  a  v  zahraničí v šk. r. 2017/2018 a priebežne ju dopĺňať,
• v prípade potreby na triednych aktívoch informovať  rodičov 4.  ročníkov o vysokých školách a možnostiach štúdia na nich,
• v  spolupráci  s  triednymi  učiteľmi  monitorovať  študentov,  ktorí  majú  problémy  v učení,  v správaní a predchádzať sociálno-patologickým javom,
• individuálne  konzultácie  so  žiakmi  a  ich  rodičmi,  v  prípade  potreby  informovať členov  pedagogického  zboru  o  špecifických  potrebách  prístupu  k  problémovým
žiakom a integrovaným žiakom,
• aktualizovať web stránku na školský rok 2017/18 a dopĺňať ju o aktuality – prehľad vysokých škôl, ponuky zamestnania pre absolventov, aktuálne dopĺňať informácie pre rodičov a informácie o činnosti vyplývajúce z úloh výchovného poradcu,
• konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.
NOVEMBER
• podieľať  na prezentácií  školy na ZŠ spolu s vyučujúcimi jednotlivých predmetových komisií,
• realizovať  prednášky  pre  študentky  všetkých  ročníkov  na  tému  „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“,
• spolupodieľať  sa  na „Dni študentstva“,  podľa  možností  zabezpečiť  besedu  na aktuálnu  tému  /napr.:  zvládanie  stresu,  kulty  a  sekty,  šikanovanie,  rasizmus a  xenofóbia,  peer  skupiny  (závislosti),  riešenie  konfliktov,  darcovstvo  krvi,  …/ v spolupráci s koordinátorom prevencie,
• v spolupráci so ŠR vytvoriť nástenný pútač vo vestibule školy o prevencii násilia na školách a boja proti nej,
• spracovanie prehľadu výchovno – vyučovacích výsledkov za prvý 1/4. školského roku 2017/18,
• zúčastniť sa na prezentácií a Dni otvorených dverí,
• priebežne pokračovať v dlhodobých aktivitách z predchádzajúcich mesiacov,
• konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.
DECEMBER
• podieľať  na prezentácií  školy na ZŠ spolu s vyučujúcimi jednotlivých predmetových komisií,
• zúčastniť sa prezentácie našej školy na Burze povolaní v Národnej knižnici,
• v  spolupráci  s  vedením  školy  spolupracovať  pri  realizácií  Dňa  otvorených  dverí  na našej škole,
• pre  študentov  4.  ročníka  zabezpečiť  stretnutie  s  pracovníkmi  ŽU  a  iných  vysokých škôl podľa dohovoru ich uskutočňovať v mesiacoch január, február a marec,
• realizovať prednášku pre žiakov 2. ročníka „Zdravý životný štýl“,
• konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.
JANUÁR
• uvedenie tlačiva  prihlášky  na  VŠ  a  aktualizovať ju  pre  akademický  rok  2017/18  na nástenke VP,
• uskutočniť konzultácie v 4. ročníkoch o vyplňovaní prihlášok na VŠ,
• vyhotoviť nástenky VP s informáciami o možnosti štúdia na VŠ v akademickom roku 2018/2019,
• uskutočniť prieskum šikanovania na vybraných problémových triedach v spolupráci so ŠR , triednymi učiteľmi a  koordinátorom prevencie ,
• uskutočniť konzultácie so žiakmi štvrtého ročníka a usmernenie ich pri rozhodovaní sa na vysoké školy, pripadne poradenie pri voľbe povolania,
• monitorovanie situácie v jednotlivých triedach /v spolupráci s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi  a  študentmi  /  v  súvislosti  so  zvýšeným  stresom  pred  polrokom  a  riešenie problémov,
• spolupracovať s vysokými školami /ŽU v Žiline, STU v Bratislave, Univerzita Mateja Bela…./,  za účelom prezentácií pre žiakov štvrtých ročníkov,
• spracovať  prehľad  výchovno  –  vyučovacích  výsledkov  za  1.  polrok  školského  roku 2017/18,
• konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.
FEBRUÁR
• pripraviť  podklady  pre  TH  boja  proti  násiliu  v  škole  aj  mimo  nej  v  spolupráci s koordinátorom prevencie,
• pozvať  pracovníkov  z  ORPZ  za  účelom  uskutočnenia  besedy  pre  žiakov  1.  a    2. ročníkov na tému „Trestno právna zodpovednosť“ ,
• analyzovať  prieskum  šikanovania  po  jednotlivých  ročníkoch  a  vytvoriť  grafické podklady pre nástenku VP,
• informovať  pedagogických  pracovníkov  o  výsledkoch  prieskumu  šikanovania  a  v prípade  nežiaducich  výsledkov  prieskumu  vyhlásiť  mimoriadnu  TH  (v  jeden  deň,  v jednu hodinu na celej škole),
• priebežne spracovávať prihlášky na vysoké školy a viesť ich evidenciu,
• konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.
MAREC
• zabezpečiť besedu s pracovníčkami ÚP v Martine pre žiakov 4.ročníka o uplatnení sa na trhu práce a pri voľbe povolaní,
• vykonať  poradenskú  činnosť  súvisiacu  s  vyhľadávaním  zamestnania  formou konzultácií  a  besied  so  zástupcami  firiem  a  personálnych  agentúr  pôsobiacich v regióne,
• sledovať  evidenciu  talentovaných  žiakov  a  žiakov  ktorí  sa  zúčastňujú  súťaži  (SOČ, olympiád, Zenit…),
• informovať  žiakov  so  ŠVVP  o  priebehu  a  úľavách  pri  písomnej,  praktickej  a  ústnej časti  maturitnej skúšky v spolupráci s vedením školy,
• konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.
APRÍL
• spracovať prehľad výchovno – vyučovacích výsledkov za 3/4 školského roku 2017/18
• zostaviť štatistický prehľad o podaných prihláškach na VŠ,
• s vedením školy podieľať sa na príprave a realizácii  prijímacieho konania,
• vykonať poradenskú činnosť pre žiakov 3.ročníka a ich orientáciu na štúdium,
• individuálna  a  skupinová  práca  s  problémovými  žiakmi  na  zlepšenie  výchovno-vzdelávacích výsledkov v spolupráci s vedením školy,
• konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.
MÁJ
• spracovať prehľad výchovno – vyučovacích výsledkov za druhý polrok školského roku 2017/18 pre žiakov 4. ročníkov,
• informovať  pedagogických  pracovníkov  na  klasifikačnej  porade  o  počte  žiakov prihlásených na VŠ,
z• aktualizovať nástenku VP aj web stránku o aktualitách výchovného poradenstva,
• spracovať evidenciu problémových žiakov, prehodnotiť úspešnosť vykonaných opatrení / vo všetkých ročníkoch,
• konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.
JÚN
• spracovať  prehľad  výchovno  –  vyučovacích  výsledkov  za  2.  polrok  školského  roku 2017/18,
• vyhodnotenie výchovných a vyučovacích výsledkov žiakov so ŠVVP,
• sprostredkovanie  rôznych  mládežníckych  aktivít  počas  prázdnin  žiakom,  ktorí  majú
záujem o brigádu, alebo štúdium jazyka (aktualizácia nástenky),
• vypracovať vyhodnotenie celoročnej činnosti výchovného poradenstva a oboznámiť s ňou pedagogických pracovníkov.

Počas celého školského roka hlavný dôraz bude kladený na konzultácie s:
• triednymi učiteľmi, rodičmi a vedením školy pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
• žiakmi  štvrtých  ročníkov  o  voľbe  štúdia  na  vysokých  školách,  prípadne zamestnania po ukončení štúdia,
• žiakmi so ŠVVP a vyučujúcimi týchto žiakov,
• žiakmi, ktorí dosahujú veľmi dobré výchovno – vyučovacie výsledky a žiakmi, ktorí sú talentovaní,
Plán  práce  je  otvorený  a  v  priebehu  školského  roka  sa  môže  doplniť  o  ponúkané,  alebo žiadané  akcie.  Konzultačné  hodiny  pre  žiakov,  rodičov  a  pedagogických  pracovníkov  sú vo štvrtok 9,45 – 11,00 hod. V prípade potreby kedykoľvek.

Spracovala Mgr. Markéta Kušnierová, výchovná poradkyňa

V Martine, 13.9.2017

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube