štvrtok, 18 apríla, 2024

Cadsoft Eagle ako návrhový systém v elektronike

Názov projektu: Cadsoft Eagle ako návrhový systém v elektronike

Koordinátorom projektu je Ing. Milan Čiljak (milan.ciljak@gmail.com).

Cieľ projektu

 

  • Skvalitniť teoretickú prípravu žiakov študijných odborov elektrotechnika, mechatronika na odborných predmetoch grafické systémy a informatika a výpočtová technika.
  • Prepojiť zručnosti získané pri práci v návrhovom systéme Eagle s praktickou výučbou na predmete prax.
  • Naplniť kompetencie v oblasti poznania vzťahu programových prostriedkov, poznania riešenia elektrických a elektronických obvodov vrátane ich výroby.
  • Budovať zručnosti využiteľné zamestnávateľom z prostredia malej firmy pri návrhu dosiek plošného spoja pre podporné obvody elektronických zariadení.

 

Charakteristika projektu

Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, Martin v rámci projektu Grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave 2016 zakúpila 10 licencií programovej aplikácie Eagle s modulmi layout a editor schém vo verzii Standard. Návrhový systém Eagle od spoločnosti Cadsoft umožňuje zakreslenie schémy elektrického obvodu, tvorbu knižníc obvodových prvkov a návrh dosiek plošného spoja vhodnú aj pre veľkosériovú výrobu.

Z projektu zakúpená programová aplikácia škole umožňuje lepšie prepojenie praktického vyučovania na predmete prax, kde žiaci osádzajú dosku plošného spoja (DPS) na základe predpripravenej predlohy. Pracovný cyklus sa takto uzatvára od zakreslenia schémy elektrického obvodu v schematickom editore, rozvrhnutie obvodových prvkov, cez  zakreslenie vodivých spojov až po praktickú realizáciu v prípade projektových úloh na hodinách predmetu prax alebo v domácich podmienkach žiaka.

Návrhový systém Eagle sa s obľubou používa na súťažiach Zenit v elektronike, pri overení zručnosti návrhu DPS takto žiaci získali výhodnejšiu pozíciu v konkurencii oproti žiakom z okolitých škôl, kde sa používa free demo verzia programu s  obmedzením maximálneho rozmeru DPS na 100x80mm. (viac na https://shop.cadsoftusa.com/en/, 11.3.2016).

Z finančných prostriedkov bol zakúpený notebook pre demonštráciu práce v aplikácii Eagle. Základnou požiadavkou pri nákupe notebooku je zobrazovacia jednotka s HD rozlíšením 1920*1080 alebo 1900*1200. Za cenovo výhodné zariadenie považujeme aj zariadenie prepracované v programe refurbishing (používané zariadenie, odborne prepracované s poskytnutou dvojročnou zárukou).

Notebook sa využíva vyučujúcimi v prepojení s projektorom, čím sa zlepšuje spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, ktorá je v prípade vyučovania grafických systémov veľmi dôležitá najmä na začiatku práce v novej návrhovej aplikácii.

Pre zdokonalenie práce žiakov s technickou literatúrou je na obdobie jedného roka pre školu predplatený časopis Amatérske rádio v troch exemplároch pre individualizáciu práce žiakov vrátane odbornej literatúry pre zvyšovanie kľúčových kompetencií  učiteľov a žiakov. Vyučovanie s podporou zakúpeného softvéru Eagle bolo na škole zapracované v podobe tematického plánu v dlhodobom horizonte.

Financovanie projektu

Dotácia z Ministerstva školstva SR je 1 789 EUR. Občianske združenie EDUKA, pôsobiace pri škole, poskytlo 100 EUR. Celkové náklady na projekt predstavujú 1 889 EUR.

 

Priebeh riešenia projektu

Po úspešnom zakúpení 10 licencií aplikácie Cadsoft Eagle Schematic + layout standard edu, ktoré  sa uskutočnilo v priebehu júla 2016, bolo naplánované školenie od predajcu sw. aplikácie na deň 25.8.2016.

Dňa 25.8.2016 sa konal v miestnosti č. 301 na SPŠ Martin kurz zameraný na základy práce v programe Eagle. Školiteľom kurzu bol pán Michal Mokříž zo spoločnosti CADware s. r. o. z organizácie dodávajúcej programové vybavenie.

Školenia sa zúčastnili títo pedagógovia školy: Ing. Čiljak, Ing. Kováčik, Ing. Jadroň, Ing. Najšel, Ing. Tesař, Ing. Hanuliaková, Ing. Štulrajterová.

Cieľom kurzu bolo poskytnúť prehľad o základných pracovných postupoch pri zakresľovaní schémy elektrického obvodu ako aj návrhu finálnej dosky plošného spoja. Vďaka účasti širšej skupiny pracovníkov bude zabezpečená vzájomná odborná alternácia pri vyučovaní, čím sa zabezpečí trvalá využiteľnosť programovej aplikácie a ďalších z projektu získaných prostriedkov.

Od 2.9. 2016 sú na vyučovaní uplatňované výstupy z projektu Cadsoft Eagle ako návrhový systém v elektronike. Najskôr v podobe učebných osnov a časovo-tematických plánov so zapracovanou metodikou pre vyučovanie práce v eagle.

V priebehu mesiaca september je vyučovanie doplnené o sadu pracovných listov obsahujúcich predlohy v zapojení. Nasledujúce obrázky ukazujú prácu žiakov na hodinách informatiky, grafických systémov a CAD systémov v študijných odboroch mechatronika, elektrotechnika a technické lýceum.

Prostriedky z projektového vybavenia sú využívané efektívnejšie vďaka ich aplikovaniu na vyučovaní predmetu CAD systémov pre žiakov odboru technické lýceum so zameraním na informatiku. Takto sa nám podarilo prekročiť pôvodne stanovený rámec aplikačnej oblasti stanovenej projektom.

Na stiahnutie:  Pracovné listy Cadsoft Eagle

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube