štvrtok, 18 apríla, 2024

Strojárstvo má budúcnosť aj pre naše deti

Názov projektu:      Strojárstvo má budúcnosť aj pre naše deti

Vedúci projektu a odborný garant je Ing. Ľubomír Matejíčka. Projekt sa umiestnil na 1. mieste z 51 odsúhlasených projektov z celého Slovenska, ktorým boli pridelené účelové finančné prostriedky na ich realizáciu.

Zameranie projektu

  • zvýšenie odborných kompetencií žiakov používaním grafických systémov vo väzbe na požiadavky trhu práce,
  • zatraktívnenie strojárstva,
  • zavedenie novej verzie CAD systému Pro/ENGINEER Wildfire 4 (ďalej len Pro/E) s CAM obrábacím systémom Pro/TOOLMAKER do vyučovacieho procesu na SPŠ Martin v rámci povinných a voliteľných odborných strojárskych predmetov,
  • vytvorenie učebnej pomôcky – zbierky úloh pre základy modelovania v Pro/E,
  • propagácia moderného strojárstva pre žiakov ZŠ.

Popis projektu

Projekt je zameraný na skvalitnenie a prehĺbenie odborných kompetencií žiakov ale aj učiteľov pri práci s grafickým systémom Pro/E a zatraktívnenie a zviditeľnenie strojárstva.

Projekt reaguje na požiadavky súčasného trhu práce – príprava kvalifikovaných, tvorivých a flexibilných absolventov SOŠ pre moderné výrobné technológie používané v súčasnom strojárskom priemysle.

Základným krokom bolo získanie novej verzie 3D grafického systému Pro/E Wildfire 4 a CAM obrábacieho systému Pro/TOOLMAKER v.9. Pre tieto softvéry boli vyškolení 2 pedagogickí pracovnici Ing. Ľubomír Matejíčka a Ing. Peter Šidlo.

Ing. Matejíčka pripravuje učebnú pomôcku – zbierku úloh pre základy modelovania v Pro/E. Bude obsahovať úlohy, pomocou ktorých sa žiaci naučia základné príkazy a postupy modelovania.

Projekt slúži aj na zatraktívnenie strojárstva.

Žiaci prostredníctvom vlastnej aktívnej a tvorivej práce s týmto systémom dokážu premeniť dvojrozmerný obrázok v učebnici na trojrozmerný model alebo mechanizmus, ktorý si môžu v priestore pozrieť z ktorejkoľvek strany. Môžu zisťovať kinematiku jeho pohybu a tak pochopiť princíp jeho fungovania.

Druhou oblasťou zatraktívnenia strojárstva je región Turiec. Je potrebné, aby hlavne rodičia našich potenciálnych žiakov boli oboznámení s úrovňou strojárstva v súčasnosti. Dnešná moderná strojárska výroba jednoznačne využíva CAD/CAM/CAE systémy.

Zámerom projektu je využiť CAD/CAM/CAE systém aj na tvorbu kódov pre CNC stroje (číslicovo riadené). Žiak vymodeluje trojrozmernú súčiastku, z jej modelu vygeneruje výkres a nakoniec vytvorí aj program pre CNC stroj. Všetko v jednom systéme. K tomu sa inovovali učebné osnovy odborných strojárskych predmetov v nadväznosti na využívanie moderných CAX technológií. Predmety s teoretickým zameraním budú úzko previazané s predmetmi, na ktorých sa využíva grafický systém tak, aby sa navzájom prelínali a dopĺňali v potrebnej miere.

3D grafický systém Pro/E Wildfire 4  je nainštalovaný v dvoch učebniach a žiaci sa už učia s ním pracovať. Vzorovú inštaláciu vykonal pracovník dodávateľskej firmy IPM Solutions s.r.o. Inštaláciu na ostatné PC vykonali Ing. Matejíčka a Ing. Šidlo. CAM obrábací systém Pro/TOOLMAKER v.9 je nainštalovaný v učebni, v ktorej sa okrem 3D CAD systémov vyučuje aj programovanie CNC strojov. Takže žiaci majú možnosť vytvorené programy odsimulovať v PC a potom aj vyrobiť na CNC stroji.

Financovanie projektu

Dotácia z MŠ je 75 000 Sk. Škola z vlastných zdrojov poskytla 4 000 Sk a občianske združenie EDUKA, pôsobiace pri škole, poskytne 3 000 Sk. Celkové náklady na projekt predstavujú 82 000 Sk.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube