Stredoškolská odborná činnosť – SOČ

Čo je to SOČ?

Stredoškolská odborná činnosť (skratka SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase mimo vyučovania. Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky prác SOČ, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej práce. Súťažné prehliadky sú v SR jednotné a uskutočňujú sa v prvom polroku kalendárneho roku.

Cieľom SOČ je

  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a podporovať ich ďalší odborný rast
  • podporovať  a rozvíjať záujmy žiakov
  • viesť žiakov k tvorivému mysleniu a k schopnosti uplatňovať získané vedomosti v praxi
  • podporovať študijnú aktivitu žiakov, zvyšovať schopnosti žiakov pri práci s odbornou literatúrou, PC a využívaní informačných technológií
  • prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov

 

Obsah práce SOČ

Obsahom práce SOČ môže byť riešenie určitého problému, tematickej úlohy, návrh technického zariadenia, návrh učebnej pomôcky, didaktickej techniky a pod. Práca SOČ by nemala mať len teoretickú časť (zozbieranie teoretických poznatkov danej problematiky z literatúry, internetových stránok, časopisov) ale aj praktickú časť v podobe napr. zhotovenia funkčného výrobku, technického zariadenia, modelu, učebnej pomôcky, vypracovania technickej dokumentácie – výkresov, výrobných postupov, programov a pod.
Pre uľahčenie obhajoby práce je vhodné spracovať prezentáciu práce v programe MS Power Point (v prípade postupu do vyššieho kola súťaže je prezentácia nutnosťou).

Na stiahnutie:

Metodická príručka SOČ 2018   Pokyny pre písanie prác SOČ a vlastných projektov

Organizačné pokyny 2015

Výsledky okresného kola SOČ 2013

Výsledky okresného kola SOČ 2015

Výsledky okresného kola SOČ 2016 MT+TT

Výsledky okresného kola SOČ 2017 MT+TT

Výsledky okresného kola SOČ 2018 MT+TT

Výsledky okresného kola SOČ 2019 MT+TT


Výsledky školského kola SOČ 2012_2013

Výsledky školského kola SOČ 2015 

Výsledky školského kola SOČ 2016

Výsledky školského kola SOČ 2017

Výsledky školského kola SOČ 2018

Výsledky školského kola SOČ 2019

 

 

 

Z histórie súťaže:

Staršie články publikované na stránkach školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube