štvrtok, 18 júla, 2024

Stredoškolská odborná činnosť – SOČ

Čo je to SOČ?

Stredoškolská odborná činnosť (skratka SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase mimo vyučovania. Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky prác SOČ, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej práce. Súťažné prehliadky sú v SR jednotné a uskutočňujú sa v prvom polroku kalendárneho roku.

Cieľom SOČ je

  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a podporovať ich ďalší odborný rast
  • podporovať  a rozvíjať záujmy žiakov
  • viesť žiakov k tvorivému mysleniu a k schopnosti uplatňovať získané vedomosti v praxi
  • podporovať študijnú aktivitu žiakov, zvyšovať schopnosti žiakov pri práci s odbornou literatúrou, PC a využívaní informačných technológií
  • prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov

Obsah práce SOČ

Obsahom práce SOČ môže byť riešenie určitého problému, tematickej úlohy, návrh technického zariadenia, návrh učebnej pomôcky, didaktickej techniky a pod. Práca SOČ by nemala mať len teoretickú časť (zozbieranie teoretických poznatkov danej problematiky z literatúry, internetových stránok, časopisov) ale aj praktickú časť v podobe napr. zhotovenia funkčného výrobku, technického zariadenia, modelu, učebnej pomôcky, vypracovania technickej dokumentácie – výkresov, výrobných postupov, programov a pod.
Pre uľahčenie obhajoby práce je vhodné spracovať prezentáciu práce v programe MS Power Point (v prípade postupu do vyššieho kola súťaže je prezentácia nutnosťou).

Na stiahnutie:

Metodická príručka SOČ 2018   Pokyny pre písanie prác SOČ a vlastných projektov

Organizačné pokyny 2015

Výsledky okresného kola SOČ 2013

Výsledky okresného kola SOČ 2015

Výsledky okresného kola SOČ 2016 MT+TT

Výsledky okresného kola SOČ 2017 MT+TT

Výsledky okresného kola SOČ 2018 MT+TT

Výsledky okresného kola SOČ 2019 MT+TT

Výsledky okresného kola SOČ 2020 MT+TT

Výsledky okresného kola SOČ 2021 MT+TT


Výsledky školského kola SOČ 2012_2013

Výsledky školského kola SOČ 2015 

Výsledky školského kola SOČ 2016

Výsledky školského kola SOČ 2017

Výsledky školského kola SOČ 2018

Výsledky školského kola SOČ 2019

Výsledky školského kola SOČ 2020

Výsledky školského kola SOČ 2021

Z histórie súťaže:

Staršie články publikované na stránkach školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube