Koordinátor prevencie

 

Na úvod...

 

 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov je celý názov funkcie človeka, ktorý má na starosti metodicky riadiť a koordinovať činnosť v škole príp. v školskom zariadení, ktorá má smerovať ku zdravému vývinu mladého človeka.

Koordinátorom na našej škole je pán Mgr. Dušan Koťka.

Prevencia v škole sa vykonáva priebežne počas triednických hodín, prestávok, v mimovyučovacom čase a tiež počas hodín, ktoré zdanlivo s predmetnou problematikou nesúvisia. Svojou činnosťou učitelia viac či menej vedome stále prispievajú k utváraniu osobnosti žiakov a tým aj k prevencii všeobecne.

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov spolupracuje s rôznymi inštitúciami ako sú Colný kriminálny úrad v Žiline, preventista PZ, Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality trestné právo a súdnictvo v Žiline, rôzni odborníci z oblasti práva, súdnictva a kriminalistiky.

 

Ako na to?

 

V škole sa prevádzajú rôzne akcie na podporu prevencie a škola sa zapája do rôznych preventívnych programov ako sú Škola bez tabaku a drog, Týždeň boja proti drogám, Bezpečná škola a rôzne iné.

Pre žiakov školy sú pravidelne organizované rôzne podujatia, ktoré pôsobia výchovne napr. koncerty s protidrogovou tematikou ako Hviezdy proti drogám, Black or white.

Ďalej sú poriadané rôzne besedy a prednášky z oblasti právneho vedomia a prevencie kriminality, prevencia nežiadúcich závislostí, ako sa nestať obeťou trestného činu a rôzne ďalšie.

Základom pre úspešnú prevenciu je osvojiť si základný princíp – Sme škola kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.....veľmi nebezpečné je podceňovanie počiatočných prejavov šikanovania. Tejto otázke sa na našej škole venuje pomerne veľká pozornosť.

 

V čom sú rezervy?


Zabezpečenie primárnej prevencie drogových závislostí ale aj iných sociálno-patologických  javov musí byť snahou a prácou všetkých zamestnancov školy.

Jednou z ciest úspešnej prevencie prevencie je zabezpečenie širokej ponuky voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Na tom stále pracujeme a každý rok sa snažíme ponuku voľnočasových aktivít rozširovať.

 


V školskom roku 2017/2018 bude tak ako aj v predchádzajúcich rokoch naplánovaná námatková kontrola vo vybraných triedach na prítomnosť drog a iných omamných látok. Doterajšie kontroly mali negatívny výsledok, ale to nás nemôže uspokojiť a znížiť náš záujem o predmetnú problematiku. Drogy medzi mládežou sú čoraz väčším strašiakom a je potrebné tejto otázke venovať neutíchajúcu pozornosť.

Zaujímavé čítanie:

https://www.aktuality.sk/clanok/502864/25-rokov-slovenska-marihuana-pervitin-heroin-slovakov-viac-drvi-ina-nerest/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

http://zivot.cas.sk/clanok/32226/tinedzeri-by-s-navykovymi-latkami-nemali-experimentovat-v-ohrozeni-je-ich-inteligencia

http://domov.sme.sk/c/20163324/drogam-urcia-hranice-sudy-uz-zacali.html

 

dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb3Bu4VGYMxApCYHZDscVR4xEDlYQsaUE1-tAq-nqZIcopjA/viewform?c=0&w=1

 

 

 

Download
Dotazník k téme drogy 2014.pdfVyhodnotenie dotazníka realizovaného so žiakmi prvého ročníka
Názory na koncert.pdfNázory študentov na výchovný koncert s protidrogovou tematikou 19. 11. 2012
Vyhodnotenie dotazníka.pdfVyhodnotenie dotazníka o drogách (november 2013)

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: