Koordinátor prevencie

 

Na úvod...

 

 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov je celý názov funkcie človeka, ktorý má na starosti metodicky riadiť a koordinovať činnosť v škole príp. v školskom zariadení, ktorá má smerovať ku zdravému vývinu mladého človeka.

Koordinátorom na našej škole je pán Mgr. Dušan Koťka.

Prevencia v škole sa vykonáva priebežne počas triednických hodín, prestávok, v mimovyučovacom čase a tiež počas hodín, ktoré zdanlivo s predmetnou problematikou nesúvisia. Svojou činnosťou učitelia viac či menej vedome stále prispievajú k utváraniu osobnosti žiakov a tým aj k prevencii všeobecne.

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov spolupracuje s rôznymi inštitúciami ako sú Colný kriminálny úrad v Žiline, preventista PZ, Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality trestné právo a súdnictvo v Žiline, rôzni odborníci z oblasti práva, súdnictva a kriminalistiky.

 

Ako na to?

 

V škole sa prevádzajú rôzne akcie na podporu prevencie a škola sa zapája do rôznych preventívnych programov ako sú Škola bez tabaku a drog, Týždeň boja proti drogám, Bezpečná škola a rôzne iné.

Pre žiakov školy sú pravidelne organizované rôzne podujatia, ktoré pôsobia výchovne napr. koncerty s protidrogovou tematikou ako Hviezdy proti drogám, Black or white.

Ďalej sú poriadané rôzne besedy a prednášky z oblasti právneho vedomia a prevencie kriminality, prevencia nežiadúcich závislostí, ako sa nestať obeťou trestného činu a rôzne ďalšie.

Základom pre úspešnú prevenciu je osvojiť si základný princíp – Sme škola kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.....veľmi nebezpečné je podceňovanie počiatočných prejavov šikanovania. Tejto otázke sa na našej škole venuje pomerne veľká pozornosť.

 

V čom sú rezervy?


Zabezpečenie primárnej prevencie drogových závislostí ale aj iných sociálno-patologických  javov musí byť snahou a prácou všetkých zamestnancov školy.

Jednou z ciest úspešnej prevencie prevencie je zabezpečenie širokej ponuky voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Na tom stále pracujeme a každý rok sa snažíme ponuku voľnočasových aktivít rozširovať.

 


V školskom roku 2016/2017 bude tak ako aj v predchádzajúcich rokoch naplánovaná námatková kontrola vo vybraných triedach na prítomnosť drog a iných omamných látok. Doterajšie kontroly mali negatívny výsledok, ale to nás nemôže uspokojiť a znížiť náš záujem o predmetnú problematiku. Drogy medzi mládežou sú čoraz väčším strašiakom a je potrebné tejto otázke venovať neutíchajúcu pozornosť.

Zaujímavé čítanie:

http://zivot.cas.sk/clanok/32226/tinedzeri-by-s-navykovymi-latkami-nemali-experimentovat-v-ohrozeni-je-ich-inteligencia

http://domov.sme.sk/c/20163324/drogam-urcia-hranice-sudy-uz-zacali.html

Žiadame Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka:

http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/

 

 

 

Download
Dotazník k téme drogy 2014.pdfVyhodnotenie dotazníka realizovaného so žiakmi prvého ročníka
Názory na koncert.pdfNázory študentov na výchovný koncert s protidrogovou tematikou 19. 11. 2012
Vyhodnotenie dotazníka.pdfVyhodnotenie dotazníka o drogách (november 2013)

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

27.06.2017
Dnes je Svetový deň rybárstva.

27.06.2017
Začala Školská športová olympiáda. Dnes v telocvični volejbal. Rozpis zápasov je na nástenke pri telocvični aj vo vestibule školy.

21.06.2017
Dnes o 6:23 začalo astronomické leto.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Iľja/Eliáš
Zajtra >> Daniel

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: