Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej výchovy
> Predmetové komisie > Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej výchovy

 

Zloženie predmetovej komisie prírodovedných predmetov a telesnej výchovy v školskom roku 2014/2015

 

Predseda: Mgr. Martin Švieda

 

Členovia: Ing. Jozef Jurica, CSc.

              Mgr. Katarína Kadlecová

              PaedDr. Vladimír Malinovský

              Mgr. Alexandra Pisarovičová
              Mgr. Lenka Vanková

 

 

 

Triedni učitelia: Mgr. Alexandra Pisarovičová trieda II.B

                           Mgr. Katarína Kadlecová trieda III.A TLY

                          Mgr. Martin Švieda trieda III.D LOG/TLY

                         

                      

 

Činnosť

 

Učíme všeobecnovzdelávacie predmety:

 • Matematika - Mgr. Katarína Kadlecová,  Mgr. Martin Švieda
 • Aplikovaná matematika - Mgr. Katarína Kadlecová, Mgr. Martin Švieda
 • Fyzika - Ing. Jozef Jurica, CSc., Mgr. Martin Švieda
 • Technická fyzika - Ing. Jozef Jurica, CSc., Mgr. Martin Švieda
 • Chémia - Mgr. Martin Švieda

Prírodovedné predmety vyučované na našej strednej škole plnia predovšetkým prípravnú úlohu pre odborné predmety, pre cieľavedomejších študentov sa stávajú základom pre ďalšie vzdelávanie v odbore, napr. na vysokej škole. Náročnosť obsahu predmetov si vyžaduje formovať nielen rozumové, ale aj vôľové vlastnosti žiakov.

 

Využívame odbornú učebňu chémie a fyziky, kde máme inštalovaný počítač s dataprojektorom a s prístupom na internet.

 

Vo svojej práci volíme také metodické postupy a formy pedagogickej práce, aby sme motivovali aj slabších študentov. Individuálne pristupujeme k žiakom so zvláštnymi vzdelávacími potrebami. Pomáhame študentom pripraviť sa na maturitnú skúšku z voliteľných predmetov matematika a fyzika.

Venujeme pozornosť nadaným študentom, ktorí môžu riešiť úlohy olympiád, alebo sa zapojiť do aktivít organizovaných v pôsobnosti škôl SR (MAKS, Matematický klokan), do korešpondenčných seminárov MAT, FYZ, CHE, do práce v krúžkoch príp. poskytujeme pomoc s matematikou pri riešení úloh SOČ, ak o to žiaci požiadajú.

 

Tradične organizujeme účasť žiakov v zaujímavých súťažiach:

 

 


TELESNÁ VÝCHOVA

 

Vyučujúci: Mgr. Katarína Kadlecová, PaedDr. Vladimír Malinovský, Mgr. Lenka Vanková, Mgr. Alexandra Pisarovičová

 

 

Cieľ činnosti

 

Cieľom telesnej výchovy, práve tak ako cieľ výchovy človeka vôbec, bol a je určovaný stupňom spoločenského riadenia a potrebami spoločnosti. Telesná výchova prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Plní významnú kompenzačnú a motivačnú funkciu. Formuje kladný, aktívny vzťah žiakov k pohybovej aktivite a k športu. Významne prispieva k celkovému rozvoju osobnosti žiakov.

 

Obsah učiva telesnej výchovy

 • Teoretické vedomosti
 • Gymnastika
 • Atletika
 • Športové hry
 • Kondičná príprava

 

Technické vybavenie

 

Telocvičňa, posilňovňa, gymnastická telocvičňa, fitness, atletická dráha, vonkajšie ihriská.

 

Súťaže a úspechy

 

Dňa 30. 12. 2010 bola na spoločnom stretnutí stredných škôl okresu Martin vyhodnotená SPŠ Martin ako 2. najlepšia škola v rámci športových súťaží v školskom roku 2009/2010.

Poďakovanie patrí najmä našim žiakom – reprezentantom školy v športových súťažiach.

 

 

Počet športových súťaží a umiestnenie uvádza tabuľka pre školský rok 2010/2011

 

názov akcie termín umiest. úroveň Učiteľ PK TEV Poznámky  šk. rok  2010/11
           
Kurz OŽZ 3. ročník 14.-17.9. ––––- interná PK TEV  
cezpoľný beh  23.9. 2.m okres Va Gregor, Maruniak, Ridzoň
hokejbal 7.10. 3.m okres Ko Šibík, Thron, Čavajda, Okuliar, Gelatík, Simon
župná futbalová liga 21.10. 2.m okres Ko
šachy 4.11. 1.m okres Va Šimo 2.D  postupuje na krajské kolo, Kozub 2.D  2.m,
plávanie 5.11. 1.m okres Va Flimel 2.A  postupuje na krajské kolo,  Markovič 2.A  3.m,
župná futbalová liga 5.11. 2.m región Ko postup na Krajské kolo (Žilina)
volejbal-deň študenstva 16.11. ––––– interná Ka účasť 16 tried SPŠ
župná futbal.liga-krajské kolo 20.11. 8.m kraj Ko účasť 10 družstiev, bez  finále
bedminton 20.11. ––––– kraj Si účasť bez finále
stolný tenis 3.12. 3.m okres Va Menich, Kiša, Majerčík, Lukáč
silový 4-boj Vonsgym 16.12. 3.m okres Ma

kateg.jednotlivci : Líška 1.A 
1. miesto

basket pohár VPTótha 17.12. 2.m okres Ma  
vianoč.minifutb.turnaj 21.12. –––––- interná Ko účasť 16 tried  -  1.m 3.B,
2.m  3.D
silák SPŠ 21.12. ––––– interná Ma viď fotogaléria SPŠ
Martinská latka 20.1. 1.m okres Ko 1.m  O. Krivuš 4.B, 4.m Sieklik 2.E
Basketbal 9.-10.2. 1.m okres Ma postup na Krajské kolo
Basketbal 19.2. 3.m kraj Ma  
Volejbal  25.3. 3.m okres Ka  
Šachy 15.4. ––––– kraj Va Šimo, Kubica, Kozub
Hádzaná 16.4. 1.m okres Ko postup na kraj
Hádzaná 22.4. 2.m kraj Ko  
Nohejbal 29.4. 2.m okres Ko  
Atletika 5.5. 1.m okres Va Kováčik A. 1500m, štafeta 4x100m, Sieklik I. výška
Atletika 20.5. 1.m kraj Va 4 x 100m chlapci - postup na majstr. SR
Futbalmini - SOŠD 20.5. 2.m okres Ko  
školská olympiáda 27.-28.6. ––––– interná PK TEV  

 

vysvetlivky: PK TEV - predmetová komisia telesnej výchovy

                  Ka - Mgr. Katarína Kadlecová

                  Ma - PaedDr. Vladimír Malinovský

                  Va - Mgr. Lenka Vanková

                  Ko - Milan Kováčik

Archív


 


 • Školský rok 2008/2009
 • Školský rok 2009/2010
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  16.11.2017
  Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

  16.11.2017
  Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

  16.11.2017
  V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Elvíra
  Zajtra >> Cecília

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: