Projekt ESF - OP Vzdelávanie

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

 

 

Názov projektu: Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole.
Miesto realizácie projektu: Novomeského 5/24, 036 36 Martin
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Začatie realizácie aktivít projektu: 27.2.2014

Strategický cieľ projektu:
Skvalitniť odborné vzdelávanie na Strednej priemyselnej škole s cieľom uľahčenia jej absolventom prístup na trh práce.

 

Špecifické ciele projektu:

 1. Aplikovať nové formy a metódy výučby v kľúčových predmetoch Strednej priemyselnej školy vyžadujúcich precvičovanie praktických zručností.
 2. Vyškoliť pedagogických zamestnancov s cieľom získania a rozvoja kompetencií potrebných na modernizáciu vyučovania.

Aktivity projektu:
V rámci špecifického cieľa 1:
1.1 Zavádzanie nových vyučovacích metód a foriem odborných predmetov s podporou odborných učební.

V rámci špecifického cieľa 2:
2.1 Podpora prípravy pedagogických zamestnancov formou vzdelávacích školení.
 

Fotografie z realizácie školení v rámci projektu.


 • Výstupy projektu
 • Školenie 1
 • Školenie 2
 • Školenie 3
 • Školenie 4
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  16.11.2017
  Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

  16.11.2017
  Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

  16.11.2017
  V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Elvíra
  Zajtra >> Cecília

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: