Maturita

 

Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke: www.iedu.sk


 

Základné dokumenty týkajúce sa maturitných skúšok

 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008
 • Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008, 319/2008, 269/2009, 209/2011

 

Do 30. septembra 2017 sú žiaci 4. ročníka povinní podať:

 • písomnú prihlášku predmetov ( + dobrovoľná MS), formy PČOZ
 • špeciálne požiadavky žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo sluchovým postihnutím

 

Predmety maturitnej skúšky

 • slovenský jazyk a literatúra
 • cudzí jazyk
 • teoretická časť odbornej zložky - TČOZ
 • praktická časť odbornej zložky - PČOZ
  Formy konania vhodné pre študentov SPŠ Martin:
  a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (1 až 15 tém)
  b) Obhajoba vlastného projektu
  c) Realizácia a obhajoba experimentu
  d) Obhajoba úspešných súťažných prác (dôležité je umiestnenie)

Dobrovoľná maturitná skúška (maximálne z 2 predmetov - zväčša matematika, fyzika), môže byť aj časť skúšky. Klasifikácia nedostatočný z ústnej formy sa neuvádza na vysvedčení, výsledky EČ sa uvádzajú!

 

Zmena predmetov je možná do 15. októbra 2017. Neskoršia zmena je možná len formou žiadosti na MŠ SR. 

 

Neúčasť na všetkých formách maturitnej skúšky je potrebné ospravedlniť do 3 dní u riaditeľa školy, dôvodom sú vážne, najmä zdravotné problémy!
Ak žiak neúčasť neospravedlní alebo ospravedlnenie nie je uznané, posudzuje sa, akoby v deň po skúške štúdium zanechal.

 

Dôležité termíny

 • externé  MS a PFIČ  13. 3. 2018 SJL, 14. 3. 2018 CUJ, 15. 3. 2018 MAT
 • koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník 15. 5. 2018
 • PČOZ                       2. 5. až 4. 5. 2018
 • akademický týždeň   21. 5. až  25. 5. 2018
 • interné a ústne  MS   28. 5.  až 1. 6. 2018
Download
Doplnenie informácii k opravnej skúške z EČ a PFIČ.pdf

 • Externá časť a PFIČ 2018
 • Interná časť - ústna forma MS 2018
 • Praktická časť odbornej zložky 2018
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  16.11.2017
  Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

  16.11.2017
  Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

  16.11.2017
  V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Elvíra
  Zajtra >> Cecília

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: