nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-školaZvýraznený článok

Ponuka študijných odborov pre školský rok 2019/20

Pre štúdium v školskom roku 2019/20 ponúkame 5 študijných odborov s plánovaným počtom ponúkaných miest:

2561 M informačné a sieťové technológie (novootvorený študijný odbor) – 26 žiakov,

3968 M logistika – 23 žiakov,

2675 M elektrotechnika – 16 žiakov,

2387 M mechatronika – 15 žiakov,

3918 M technické lýceum – 24 žiakov.

Súčasne dávame do vašej pozornosti zmenu názvu školy s platnosťou od od 1.9.2018 na Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin.

Pre zjednodušenie neľahkého rozhodovania pri výbere študovaného zamerania ponúkame možnosť zúčastniť sa na  Dni otvorených dverí, ktoré sa bude konať dňa 27.11.2018 v čase od 8.30 (súčasne s Burzou informácií pre výber povolania v priestoroch SNK Martin). Rovnako uvádzame stručnú charakteristiku jednotlivých študijných odborov:

Informačné a sieťové technológie 2561 M

Absolvent študijného odboru informačné a sieťové technológie získa kompetencie na prácu so všetkým, čo súvisí so získavaním, spracovaním, uchovávaním, triedením a sprístupňovaním informácií akéhokoľvek druhu prostredníctvom moderných komunikačných technológií.

Okrem všeobecného vzdelania s dostatočnou adaptabilitou je absolvent schopný samostatne alebo v tíme identifikovať, navrhovať a vytvárať riešenia, plánovať a umožňovať používanie informačno-komunikačných technológií v rôznych odvetviach národného hospodárstva a priemyslu.

Široký odborný profil absolventa IST mu umožňuje vykonávať prácu konzultanta, technika, predajcu, správcu alebo administrátora pre  činnosti konštrukčného, montážneho i prevádzkového charakteru, kde sa používajú moderné IKT zariadenia.

Mechatronika 2387 M

Mechatronika je interdisciplinárny odbor, v ktorom sa spájajú vedomosti z mechaniky, elektroniky a informatiky. Absolventi mechatroniky sa môžu uplatniť najmä v dynamicky sa rozvíjajúcich malých a stredných podnikoch, pri konštrukcii a servisných prácach na mechatronických zariadeniach. (Mechatronickým výrobkom sú stroje a zariadenia obsahujúce mechanické a elektronické prvky, vykazujúce istý stupeň inteligencie. Podľa celosvetovej štatistiky produkcia týchto výrobkov rastie ročne o 30 – 40 %, pričom výroba klasických stagnuje). Absolventi majú tiež dobrú a univerzálnu možnosť uplatnenia sa v odboroch strojárstva, elektrotechniky a v informačných technológiách podnikov a firiem.

Ďalej sú absolventi pripravení na prácu v trhovom podnikateľskom prostredí. Získajú základné poznatky a skúsenosti so založením, prevádzkou a vedením malých a stredných podnikateľských firiem. Komunikujú v jednom zvolenom cudzom jazyku, čo im umožní pracovnú mobilitu v európskom i svetovom trhovom priestore.

Elektrotechnika 2675 M

Absolventi študijného odboru elektrotechnika majú pomerne široké odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. V rámci štúdia voliteľných predmetov od tretieho ročníka sa môžu profilovať na našej škole v oblasti počítačových systémov a v oblasti priemyselnej informatiky.
Žiak študijného odboru elektrotechnika pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti priemyselnej informatiky môže pracovať vo výrobe, montáži, pri prevádzke a údržbe automatizačných zariadení na báze analógových a číslicových regulačných obvodov. Okrem iného ovláda i spôsoby uplatnenia výpočtovej techniky pri modelovaní a simulácii regulačných pochodov a uplatnenie jednočipových mikropočítačov v riadiacich obvodoch.
Po maturitnej skúške majú žiaci možnosť priamo na škole absolvovať skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti.

Technické lýceum 3918 M

Technické lýceum je relatívne nový študijný odbor. Prví absolventi ukončili štúdium v školskom roku 2004/2005. Odbor je určený žiakom so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy, ktorí po jeho absolvovaní chcú pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Vzdelávací program je založený na pomerne širokom všeobecnovzdelávacom základe s dôrazom na vyučovanie profilových predmetov, ku ktorým patria dva cudzie jazyky, matematika a fyzika – obsahovo rovnaké ako v gymnaziálnom type štúdia. Po druhom ročníku si žiak volí podľa vlastného záujmu a zámeru ďalšieho vysokoškolského štúdia blok odborných predmetov s orientáciou na strojárstvo alebo informatiku.
Absolvent študijného odboru technické lýceum po vykonaní maturitnej skúšky získa úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, ako i vykonávať niektoré povolania, na ktoré sú postačujúce základné odborné vedomosti v oblasti informatiky, strojárstva, elektrotechniky alebo ekonomiky.

Logistika 3968 M

Od školského roku 2010/2011 ponúkame študijný odbor logistika, ktorej sa v súčasnej dobe venuje veľká pozornosť, je uznávaná na celom svete. Jej znalosť má značný dosah na úsporu nákladov, spokojnosť zákazníkov, čo vplýva na objem predaja a získavania konkurenčných výhod. Odbor “logistika” vznikol na našej škole priamo na podnet mnohých zamestnávateľov, komory logistických audítorov a technickej univerzity, ktorí konštatujú absolútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily so stredoškolským odborným vzdelaním v tejto oblasti.

Absolvent tohto odboru získa nevyhnutné všeobecné vzdelanie v oblasti informatiky, cudzích jazykov a široký odborný profil pre pozíciu logistik ako kvalifikovaný pracovník s možnosťou špecializácie na dielčie logistiky. Absolvent získa znalosti v základných technických a ekonomických predmetoch a tak dokáže riešiť technicko-ekonomické problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich riešenia pomocou informačných systémov a vie sa pohotovo rozhodovať.

Uplatnenie absolventa tohto odboru na trhu práce na Slovensku alebo v rámci Európskej únie je veľmi široké – sú to všetky druhy podnikov či už výrobných alebo nevýrobných, štátna správa, inštitúcie ako napr. nemocnice, školy, ďalej organizácie obchodných, bankových a iných  služieb atď.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube