nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021

            >>> Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/21
(Stály kód PKXXX bol zaslaný poštou zákonnému zástupcovi žiaka uvedenému v prihláške na štúdium.)

PP prijatý po prijímacom konaní

NM neprijatý pre nedostatok miesta

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2020/2021 a ich záujem o štúdium na SPŠ v Martine pretrváva, aby riaditeľke školy v zákonnej lehote bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

Nakoľko každý žiak disponuje dvojicou prihlášok, kapacitné možnosti pre zápis v procese autoremedúry sú dostatočné a odporúčame podať odvolanie aj v prípade umiestnenia na poslednom mieste vo výsledkovej listine.

Odporúčame zaslať sken (kvalitnú fotografiu zosnímanú mobilom) odvolania na e-mail prijimacky.ddd@spsmt.sk, kde ddd treba nahradiť skratkou odboru ele – elektrotechnika, mec – mechatronika, tly – technické lýceum, ist – informačné a sieťové technológie  a log – logistika.

Napr. pre podanie odvolania na odbor logistika je potrebné použiť e-mail prijimacky.log@spsmt.sk.

Odvolanie je možné poslať poštou alebo aj doniesť osobne na vrátnicu školy, najlepšie v čase od 8.00 do 12.00.

Číslo listu rozhodnutia, voči ktorému sa podáva odvolanie, sa nachádza vo výsledkovej listine v stĺpci Č. roz.

>>> Vzor odvolania <<<

 

Prijatí uchádzači svoj nástup na štúdium na našej škole nahlásia zaslaním vyplneného záväzného prihlásenia na štúdium spolu s návratkou spôsobom uvedeným v predchádzajúcej sekcii najneskôr do 4. 6. 2020. (Apelujeme na čo najskoršie nahlásenie záujmu, respektíve v prípade prijatia na inú školu o okamžité oznámenie, že nenastúpite na SPŠ technickú v Martine.)

>>> Záväzné prihlásenie na štúdium + návratka <<<

Poznámka: Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium pre nedostatok miesta budú zaslané poštou spolu s doručenkou do vlastných rúk. Prosíme o ich prevzatie z dôvodu naplnenia správnej agendy.

 

Kritéria prijímacieho konania 2020_2021

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube