štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Pokyny riaditeľa Strednej priemyselnej školy technickej

Pokyny riaditeľa Strednej priemyselnej školy technickej, Novomeského 5/24, 036 36 Martin na obdobie školského roku 2020/2021, upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID -19.

Nástup žiakov do školy bude 2. septembra podľa nasledovného harmonogramu: žiaci 4. ročníka od 7.30 do 7.40 ( od 7.40 v kmeňovej triede v prezuvkách), žiaci 3. ročníka od 7.40 do 7.50 ( od 7.50 v kmeňovej triede v prezuvkách), žiaci 2. ročníka od 7.50 do 8.00 ( od 8.00 v kmeňovej triede v prezuvkách), žiaci 1. ročníka od 8.00 do 8.30 (od 8.30 v kmeňovej triede v prezuvkách).

Vstup do školy bude žiakovi povolený len po absolvovaní ranného filtra a žiak sa pri vstupe do budovy školy musí preukázať zdravotným dotazníkom podpísaným zákonným zástupcom (príloha 4).

Zdravotný dotazník žiak následne odovzdá svojmu triednemu učiteľovi. Vstup zákonných zástupcov do priestorov školy nebude umožnený.

Začiatok vyučovania  vo štvrtok 03.09.2020 o 8.00 hod. podľa pokynov triednych učiteľov z 2. septembra s výnimkou žiakov prvého ročníka, ktorí nastupujú v intervale 8.00 – 8.10 (od 8.10 v kmeňovej triede v prezuvkách).

Vstup žiakov do budovy školy je možný len pri dodržaní týchto pokynov:

Vstup do budovy školy bude povolený (až do odvolania) len s rúškom, každý žiak bude mať vlastné písacie potreby, pri vstupe do školy si dezinfikuje ruky. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti  podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu vás žiadam o dochvíľnosť a rešpektovanie pokynov triednych učiteľov a ostatných zamestnancov školy.

V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je žiak povinný používať rúško v interiéri školy, vrátane svojej triedy, počas celého trvania denného vyučovania.

Od 16. 9. 2020 žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak podľa nariadenia ÚVZ SR.

Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) a priestory na praktické vyučovanie, IKT a laboratóriá sa do 20. 9. 2020 nevyužívajú.

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter, ktorému je žiak povinný sa podrobiť. Ranný filter vykonajú učitelia určení ako dozor vo vestibule školy v spolupráci s vrátničkou, v prípade potreby i ďalší zamestnanci školy určení riaditeľom školy.

Žiak je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy v školskom roku 2020/2021.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti č.  (16, 17, 18), kontaktovaní budú zákonní zástupcovia, ktorí si žiaka bezodkladne vyzdvihnú. Izolačné miestnosti sú situované na prízemí školy v severnej časti.

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR – ruky, odstup, rúško.

Opatrenia na minimalizáciu osobných kontaktov a obmedzenia skupinových aktivít:

1. Do 18.9.2020 vrátane bude vyučovanie počas jednotlivých vyučovacích dní organizované v stabilných učebniach.

2. Časový interval vstupu do školy (od 7. septembra 2020 až do odvolania):

7.00 – 7.10 – voľný vstup pre všetkých žiakov,

7.20 – 7.30 – I. ročník,

7.30 – 7.40 – II. ročník,

7.40 – 7.50 – III. ročník,

7.50 – 8.00 – IV. ročník.

Služba učiteľov ráno vo vestibule je stanovená od 7.00 do 8.00.

3. Časový interval vstupu žiakov do školskej jedálne od 2. septembra:  od 11.30 do 13.00 do odvolania

Sprievod a dozor robia triedni učitelia. Náhradní triedni učitelia upratujú v triede so žiakmi, ktorí sa v jedálni nestravujú, a následne zamykajú. Po obede vyučovanie nepokračuje, žiaci odchádzajú domov.

IV.A, IV.D – 11.30,

IV.B, IV.C – 11.40,

III.A, III.B – 11.50,

III.C, III.D – 12.00,

II.A, II.B – 12.10,

II.C, II.D – 12.20,

I.A – 12.30,

I.B – 12.40,

I.C – 12.50,

I.D – 13.00.

Od 13.10 obed pre  ostatných učiteľov a nepedagogických zamestnancov.

Časový harmonogram a triedy budeme upravovať podľa počtu stravníkov v jednotlivých triedach.

Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Zamestnanci školy budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zákonný zástupca, zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Zákonný zástupca tiež predkladá triednemu učiteľovi pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (zdravotný dotazník – príloha 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 5).

V prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. Triedny učiteľ ihneď informuje o takomto žiakovi zástupcom riaditeľky školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského internátu vyplnia dotazník o zdravotnom stave (príloha 2) pred nástupom do zamestnania a odovzdajú ho zástupcovi pre ŠI.

Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené žiadne karanténne opatrenie (príloha 2 a). Vyhlásenie pri príchode na pracovisko odovzdá .

Odporúčam sledovať webové sídlo školy a tiež stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vzory dotazníkov a vyhlásení sú v prílohách 2, 2a, 4, 5 dostupné z umiestnenia https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/ .

V Martine 26. 8. 2020                                                          Ing. Dagmar Najšlová

                                                                                                      riaditeľka školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube