štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-školaZvýraznený článok

Predstavenie možností štúdia na našej škole

Stredná priemyselná škola technická v Martine poskytuje kvalitné technické vzdelávanie s tradíciou od roku 1951. Priemyselné podniky z regiónu Turca a v súčasnosti aj z celého sveta zamestnávajú viac ako 10 000 absolventov školy, u ktorých si cenia vedomosti, skúsenosti a flexibilitu.

Pre záujemcov o štúdium sme pripravili dotazník dostupný po kliknutí na tlačidlo uvedené ďalej. Prosíme vás o jeho vyplnenie a dopredu ďakujeme za čas venovaný vyznačeniu odpovedí. Zaznamenané informácie nám pomôžu zlepšovať vzdelávanie naších súčasných a budúcich žiakov.

Čo mi štúdium na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine dalo a prečo by si ju mal deviatak vybrať?

Odpoveď na túto otázku vám prinesú krátke videovizitky naších absolventov.

Veronika Lepetová – 3968 M logistika – 2014
Martin Matuľa – 3917 M technické a informatické služby v strojárstve – 2007
Marián Langsfeld – 2675 M elektrotechnika – 2007
Norbert Zajac – 3917 M technické a informatické služby v strojárstve – 2009
Natália Anna Duchajová -3918 M technické lýceum – strojárstvo – 2018
Peter Heczko – 3968 M logistika – 2017
Matej Somr – 3918 M technické lýceum – informatika – 2010
Kristián Kleman – 2387 M mechatronika – 2016
Michal Rúrik – 2675 M elektrotechnika – 2012
Tomáš Spiššák – 2675 M elektrotechnika – 2012
Adam Paulíny – 3918 M technické lýceum – strojárstvo – 2019
Tomáš Špánik – 3917 M technické a informatické služby v strojárstve – 2004
Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, Martin – videovizitka

Predstavujeme:

 • ponuka študijných odborov
 • počty aktuálne prijímaných žiakov pre každý odbor
 • fotodokumentácia odborných učební pre jednotlivé zamerania
 • ďalšie zaujímavé možnosti ponúkané pre našich budúcich študentov
 • kontakty, na ktorých nás zastihnete v prípade, že máte konkrétnu otázku.

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V ŠKOLSKOM ROKU 2023/24

Absolvent študijného odboru informačné a sieťové technológie získa kompetencie na prácu so všetkým, čo súvisí so získavaním, spracovaním, uchovávaním, triedením a sprístupňovaním informácií akéhokoľvek druhu prostredníctvom moderných komunikačných technológií. Okrem všeobecného vzdelania s dostatočnou adaptabilitou je absolvent schopný samostatne alebo v tíme identifikovať, navrhovať a vytvárať riešenia, plánovať a umožňovať používanie informačno-komunikačných technológií v rôznych odvetviach národného hospodárstva a priemyslu. Široký odborný profil absolventa IST mu umožňuje vykonávať prácu konzultanta, technika, predajcu, správcu alebo administrátora pre  činnosti konštrukčného, montážneho i prevádzkového charakteru, kde sa používajú moderné IKT zariadenia.

Mechatronika ako študijný odbor bola zavedená na škole v školskom roku 1995. Je to interdisciplinárny odbor, v ktorom sa syntetizujú poznatky z mechaniky, elektroniky a informatiky. To dá jeho absolventom možnosť uplatnenia najmä v dynamicky sa rozvíjajúcich malých a stredných podnikoch, pri konštrukcii a servisných prácach na mechatronických zariadeniach (Pozn.: mechatronickým výrobkom sú stroje a zariadenia obsahujúce mechanické a elektronické prvky, vykazujúce istý stupeň inteligencie. Podľa celosvetovej štatistiky produkcia týchto výrobkov rastie ročne o 30 – 40 %, pričom výroba klasických stagnuje.), tiež dobrú a univerzálnu možnosť uplatnenia sa v odboroch strojárstva, elektrotechniky a informačných technológiách podnikov a firiem. Ďalej budú absolventi pripravení na prácu v trhovom podnikateľskom prostredí. Získavajú základné poznatky z ekonomiky firiem. Naučia sa komunikovať v anglickom jazyku, čo im umožní vysokú pracovnú mobilitu v európskom i svetovom trhovom priestore.

(so zameraním na priemyselnú informatiku)

Absolventi študijného odboru elektrotechnika (ELE) majú pomerne široké odborné teoretické vedomosti a dobré praktické zručnosti. V rámci štúdia voliteľných predmetov od tretieho ročníka sa môžu profilovať v našej škole v oblasti priemyselnej informatiky. Absolvent študijného odboru elektrotechnika, pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti priemyselnej informatiky, môže pracovať vo výrobe, montáži, pri prevádzke a údržbe automatizačných zariadení na báze analógových a číslicových regulačných obvodov. Okrem iného ovláda i spôsoby uplatnenia výpočtovej techniky pri modelovaní a simulácii regulačných pochodov a uplatnenia jednočipových mikropočítačov v riadiacich obvodoch. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou je pripravený navrhovať a implementovať získané vedomosti ako člen vývojového tímu alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch automatizácia, robotika, aplikovaná informatika. Žiaci sa naučia komunikovať v jednom cudzom jazyku a po maturitných skúškach majú možnosť absolvovať skúšky z  elektrotechnickej spôsobilosti.


3918 M technické lýceumvoliteľným zameraním na strojárstvo

Prví absolventi v študijnom odbore technické lýceum ukončili štúdium v školskom roku 2004/2005. Odbor je určený pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy, ktorí po jeho absolvovaní chcú pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Vzdelávací program je založený na pomerne širokom všeobecnovzdelávacom základe s dôrazom na vyučovanie profilových predmetov, ku ktorým patria dva cudzie jazyky, matematika a fyzika – obsahovo rovnaké ako v gymnaziálnom type štúdia. Absolvent študijného odboru technické lýceum po vykonaní maturitnej skúšky získa úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, ako i vykonávať niektoré povolania, na ktoré sú postačujúce základné odborné vedomosti v oblasti informatiky, strojárstva alebo elektrotechniky.

Tento odbor vznikol na našej škole na podnet zamestnávateľov, komory logistických auditorov a s podporou Technickej univerzity v Košiciach, ktorí konštatujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov so stredoškolským vzdelaním v tejto oblasti. Logistika je plánovanie a riadenie pohybu rôznych tovarov, služieb, a s tým súvisiacich činností tak, aby bol zákazník spokojný, a aby podniky mali čo najnižšie náklady. Absolvent tohto odboru získa okrem iného aj nevyhnutné všeobecné vzdelanie v oblasti informatiky, cudzích jazykov a odborný profil pre pozíciu logistik. Získa znalosti v základných technických a ekonomických predmetoch, dokáže riešiť technicko-ekonomické problémy, je schopný komunikovať v cudzom jazyku, logicky myslieť, analyzovať problémy, hľadať spôsoby ich riešenia a pohotovo sa rozhodovať. Ďalším štúdiom alebo v praxi sa potom môže špecializovať napr. na logistiku zásobovania, logistiku výroby, logistiku dopravy, logistiku skladovania či logistiku predaja. Absolvent odboru má široké možnosti uplatniť sa v rôznych firmách, ako aj organizáciách štátnej správy, v bankách, nemocniciach, v školstve, armáde, alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Audiozáznam z DOD konaného 24.2.2021 si môžete vypočuť prostredníctvom nasledujúceho linku alebo prehrať pomocou prehrávača:

FOTODOKUMENTÁCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ/ VIRTUÁLNE PREDSTAVENIE ŠKOLY

Priestor využívajú žiaci odboru 3968 M logistika pri vyučovaní predmetov základy logistiky, prax, cvičná firma, administratíva a korešpondencia a úvod do podnikania. Učebňa je vybavená sadou PC a projekčnou technikou. Interierové vybavenie je možné preskupiť s dôrazom na charakter naplánovanej činnosti na vyučovacej hodine.

Odborná učebňa využívaná žiakmi odborov 2387 M mechatronika a 3918M technické lýceum so zameraním na strojárstvo. Výbava pozostáva zo sady all in one PC, CNC frézky a sústruhu s rozhraním pre nácvik práce spojenej s programovým riadením CNC obrábacích strojov.

Praktické vyučovanie žiakov odboru 2675M elektrotechnika, 2387M mechatronika zamerané na budovanie zručností z oblasti elektroniky prebieha v učebni č .52. Výbavou učebne je skupina pracovísk pre zostavovanie elektronických obvodov, ich diagnostiku a oživovanie. PC stanice umožňujú žiakom pripraviť si podklady pre zhotovenie DPS v elektronickej forme pomcou návrhového systému eagle.

Priemyselný robot v učebni č. 306C pre výučbu v odbore 2387 M mechatronika.

Učebňa č. 314 doplnená o didaktickú techniku spoločnosti Lucas Nuelle (nadobudnutá z prostriedkov ESF – projektu Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole)slúži žiakom odborov 2675 M elektrotechnika a 2387 M mechatronika pri osvojovaní poznatkov z oblasti elektrotechniky a elektroniky.

Učebňa č. 309 pre výučbu v odbore 2675 M elektrotechnika a 2387 M mechatronika (didaktická technika spoločnosti Festo zameraná na pneumatické, elektropneumatické a hydraulické riadiace systémy doplnená o PC vybavenie).

Inovovaná učebňa č. 305 – vybavenie učebne bolo aktualizované o 10ks PC vrátane monitorov s 22″ uhlopriečkou a 1ks farebnej laserovej tlačiarne z daru nadácie Volkswagen Slovakia počas mesiaca máj 2018.

Učebňu využívajú žiaci odborov 3968 M logistika,  3918 M technické lýceum so zameraním na informatiku,  2387 M mechatronika a 2675 M elektrotechnika ako učebňu programovania, informatiky a výpočtovej techniky, aplikovanej informatiky a cvičení z informatiky.

Počítačová učebňa č. 306A pre výučbu programovania a počítačovej grafiky v odbore 3918M techniké lýceum ako aj informatiky a výpočtovej techniky v odboroch 3968 M logistika,  3918 M technické lýceum,  2387 M mechatronika.

Učebňa č. 302 otvorená v školskom roku 2017/18 vďaka daru nadácie Volkswagen Slovakia pozostávajúcom z 15ks PC s 22″ LCD a multifunkčnej laserovej tlačiarne.

Odborná učebňa č. 301 pre výučbu sieťových technológií CISCO v odboroch 2561M informačné a sieťové technológie, 2675 M elektrotechnika, 3918 M technické lýceum ako i informatiky a výpočtovej techniky v odboroch 3968 M logistika,  3918 M technické lýceum a  2387 M mechatronika.

 • Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP
 • Možnosť ubytovania v školskom internáte – bližšie informácie karol.ruzicka@spsmt.sk
 • Stravovanie v školskej jedálni – https://spsmt.sk/skolska-jedalen/
 • Množstvo športových krúžkov realizovaných v interných telovýchovných priestoroch alebo v okolí školy situovanom mimo ruchu centra mesta v pokojnej oáze zelene budovanej od 50. – ych rokov 20. storočia
 • Technické krúžky zamerané na programovanie a robotiku
 • Výučba anglického jazyka prispôsobená odbornému zameraniu a možnosť voľby druhého cudzieho jazyka (nemčina, ruština) pre odbory 3918 M technické lýceum a 3968 M logistika
 • Možnosť absolvovania mobility Erasmus+ v partnerskej škole mimo územia SR pre prospechovo najlepších študentov každého odboru
 • Dostupnosť relaxačnej miestnosti s wi-fi pripojením
 • Pripojenie školy do siete internet prostredníctvom akademickej siete SANET s konektivitou 1 gbit/s

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

e-mail: office@spsmt.sk
www: https://www.spsmt.sk
fb: https://www.facebook.com/spsmt.sk
edupage: https://spsmtzk.edupage.org/
tel. ústredňa: 043/ 413 38 11
adresa školy:  
Stredná priemyselná škola
technická
Novomeského 5/24
Martin

V prípade, že vás naša ponuka oslovila dajte o nej vedieť aj svojmu okoliu prostredníctvom postov na sociálnych sieťach, ktoré môžete vytvoriť cez uvedené odkazy:

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube