nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Nástup do školy, september 2021

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 2. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.
 3. Žiak pri prvom nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (je možné aj prostredníctvom EduPage, plnoletý žiak sám za seba, za neplnoletého zákonný zástupca) – písomné tlačivo nájdete tu (príloha č. 1).
 4. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2021/2022.  Predkladá (príloha č. 1 – dostupné na https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/) po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Program v prvých dňoch

 1. Pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy je nevyhnutné: nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
 2. Každý deň musí mať žiak pri sebe dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 3. Žiak dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2021/2022. 
 4. V prípade, že má žiak podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho, triedneho učiteľa a ten následne riaditeľa školy. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
 5. Nástup žiakov do školy sa odporúča v intervaloch: štvrtok 2. september 2021 – žiaci 4. ročníka od 7.30 do 7.40 (o 7.40 v kmeňovej triede v prezuvkách), žiaci 3. ročníka od 7.40 do 7.50 (od 7.50 v kmeňových triedach v prezuvkách), žiaci 2. ročníka od 7.50 do 8.00 (od 8.00 v kmeňových triedach v prezuvkách), žiaci 1. ročníka od 8.00 do 8.30 (od 8.30 v kmeňových triedach v prezuvkách).
 6. Žiaci 4. ročníka budú preberať knihy vo štvrtok, 2. 9. 2021.
 7. Vyučovanie podľa rozvrhu a suplovania bude pre žiakov 4. ročníka prebiehať od 3.9., pre žiakov 1. , 2. a 3. ročníka od 6. 9. 2021.
 8. Školská jedáleň bude v prevádzke od 2.9., školský bufet od 3.9.

Odporúča sa:  Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.  Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube