štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e z prevádzkových dôvodov

žiakom Strednej priemyselnej školy technickej v Martine

riaditeľské voľno

na deň 3. novembra 2021.

V tento deň prebieha oprava havárie na potrubí prívodu pitnej vody.

V Martine 3. novembra 2021

Ing. Dagmar Najšlová

v.r. riaditeľka školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube