nedeľa, 23 júna, 2024

Predmetová komisia ekonomických predmetov

Zloženie predmetovej komisie v školskom roku 2018/2019

Predsedníčka: Ing. Andrea Šteinerová

 

Členovia:

Ing. Miriam Görnerová

Ing. Lenka Balašová

Mgr. Tamara Juríková

 

Predmety ekonomického zamerania sa učia v súlade s Plánom finančnej gramotnosti vo všetkých odboroch.

V školskom roku 2010/11 škola otvorila nový učebný odbor – logistika, ktorý vznikol s podporou Technickej univerzity v Košiciach. V tom istom roku sme nadviazali aj spoluprácu s logistickou firmou Gebruder Weiss zo Senca, ktorá sa stala odborným garantom štúdia.

Činnosť predmetovej komisie v oblasti výučby vychádza z potrieb praxe a meniacej sa legislatívy – každým rokom učitelia inovujú obsah predmetov ekonomika, základy logistiky, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, prax, logistika dopravy, právna náuka, manažment, marketing tak, aby študenti poznatky a získané zručnosti vedeli čo najlepšie uplatniť pri štúdiu na vysokých školách alebo v praxi.

Získané teoretické vedomosti a zručnosti si precvičujú na predmetoch prax, cvičná firma, počas dvojtýždňovej súvislej praxe v podnikoch na Slovensku alebo v cudzine i na predmete cvičenia z logistiky pri hraní tréningovej hry TECHNIC.

Každoročne predmetová komisia organizuje exkurzie do podnikov, prípadne na veľtrh logistiky do Brna.

Predmetová komisia spravuje odbornú učebňu logistiky A2, vybavenú počítačmi s pripojením na internet a špedičným programom SPED.

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube