nedeľa, 19 mája, 2024

Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej výchovy

Zloženie predmetovej komisie prírodovedných predmetov a telesnej výchovy v školskom roku 2017/2018

Predseda: Mgr. Martin Švieda

Členovia: Ing. Jozef Jurica, CSc.

                  Mgr. Katarína Kadlecová

                 PaedDr. Vladimír Malinovský

                 Mgr. Alexandra Pisarovičová (na materskej dovolenke)

                 Mgr. Lenka Vanková

                 Mgr. Jozef Kostolník

 

Činnosť

 Učíme všeobecnovzdelávacie predmety:

  • Matematika – Mgr. Katarína Kadlecová,  Mgr. Martin Švieda
  • Aplikovaná matematika – Mgr. Katarína Kadlecová, Mgr. Martin Švieda
  • Fyzika – Ing. Jozef Jurica, CSc., Mgr. Martin Švieda
  • Technická fyzika – Ing. Jozef Jurica, CSc., Mgr. Martin Švieda
  • Chémia – Mgr. Martin Švieda

Prírodovedné predmety vyučované na našej strednej škole plnia predovšetkým prípravnú úlohu pre odborné predmety, pre cieľavedomejších študentov sa stávajú základom pre ďalšie vzdelávanie v odbore, napr. na vysokej škole. Náročnosť obsahu predmetov si vyžaduje formovať nielen rozumové, ale aj vôľové vlastnosti žiakov.

Využívame odbornú učebňu chémie a fyziky, kde máme inštalovaný počítač s dataprojektorom a s prístupom na internet.

Vo svojej práci volíme také metodické postupy a formy pedagogickej práce, aby sme motivovali aj slabších študentov. Individuálne pristupujeme k žiakom so zvláštnymi vzdelávacími potrebami. Pomáhame študentom pripraviť sa na maturitnú skúšku z voliteľných predmetov matematika a fyzika.

Venujeme pozornosť nadaným študentom, ktorí môžu riešiť úlohy olympiád, alebo sa zapojiť do aktivít organizovaných v pôsobnosti škôl SR (MAKS, Matematický klokan), do korešpondenčných seminárov MAT, FYZ, CHE, do práce v krúžkoch príp. poskytujeme pomoc s matematikou pri riešení úloh SOČ, ak o to žiaci požiadajú.

Tradične organizujeme účasť žiakov v zaujímavých súťažiach:

 

TELESNÁ VÝCHOVA

Vyučujúci: Mgr. Katarína Kadlecová, PaedDr. Vladimír Malinovský, Mgr. Lenka Vanková, Mgr. Jozef Kostolník

Cieľ činnosti

Cieľom telesnej výchovy, práve tak ako cieľ výchovy človeka vôbec, bol a je určovaný stupňom spoločenského riadenia a potrebami spoločnosti. Telesná výchova prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Plní významnú kompenzačnú a motivačnú funkciu. Formuje kladný, aktívny vzťah žiakov k pohybovej aktivite a k športu. Významne prispieva k celkovému rozvoju osobnosti žiakov.

Obsah učiva telesnej výchovy

  • Teoretické vedomosti
  • Gymnastika
  • Atletika
  • Športové hry
  • Kondičná príprava

Technické vybavenie

Telocvičňa, posilňovňa, gymnastická telocvičňa, fitness, atletická dráha, vonkajšie ihriská.

 

Súťaže a úspechy

Dňa 30. 12. 2010 bola na spoločnom stretnutí stredných škôl okresu Martin vyhodnotená SPŠ Martin ako 2. najlepšia škola v rámci športových súťaží v školskom roku 2009/2010.

Poďakovanie patrí najmä našim žiakom – reprezentantom školy v športových súťažiach.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube