nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Informácie pre účastníkov okresného kola súťaže SOČ

V snahe zabezpečiť jednotné podmienky pre hodnotenie súťažných prác SOČ na úrovni okresného kola v období platnosti protiepidemiologických opatrení zameraných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 sme pripravili nasledujúce informácie:

  • Účastník súťaže musí organizátorovi okresného kola súťaže SOČ, Strednej priemyselnej škole technickej v Martine, doručiť na adresu eva.kopasova@spsmt.sk vytlačené a podpísané vyhlásenie GDPR (fotku s podpisom a akceptovaním  zverejňovaných informácií). U neplnoletých účastníkov súhlas udeľuje zákonný zástupca žiaka. (Odporúčame GDPR zaslať školskému metodikovi a ten následne pošle GDPR za školu).
  • Práca musí spĺňať aktuálne metodické usmernenia pre súťažnú prácu SOČ. Pripomíname, že práca nesmie v textovej časti prekročiť rozsah 25 strán. Rovnako čestné vyhlásenie musí mať podobu:

Vyhlasujem, že prácu s názvom „Názov práce“ som vypracoval samostatne s použitím uvedenej literatúry a súčasne, že som túto prácu, neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži vyhlásenej – MŠVVaŠ SR.

V XXXXXXXX (Martine), XX(26.).X (2.).2021

  • Hodnotenie prác a určenie celkového poradia uskutoční odborná hodnotiaca komisia na základe bodovania súťažných prác nahraných v elektronickom systéme pre evidenciu prác SOČ http://www9.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia—prihlasenie/?logout=yes (postúpených do okresného kola školským metodikom v piatok 12.2.2021) a zaslaného linku nazdieľanej a zaheslovanej videovizitky s časovou dĺžkou maximálne 10 minút (termín najneskôr do 26. 2. 2021 na kontaktný e-mail príslušnej komisii podľa tabuľky nižšie). Posudzovanie prác bude prebiehať v čase od 1. do 8. 3. 2021. Výsledky budú zverejnené na stránke spsmt.sk najneskôr 10.3.2021.

Dôležitá zmena: Na základe spoločného usmernenia pre prípravu videovizitky, opravujeme. Celková dĺžka videovizitky môže byť max 5 minút a termín pre jej zaslanie upravujeme do 28.2.2021 vrátane.

Videovizitku je potrebné napr. pre súťažnú kategóriu 1 zaslať ako link na stiahnutie a prístupové heslo pre jej stiahnutie na trojicu e-mailov host1, host2 a host3@spsmt.sk
  • Súťažiacim bude umožnené vloženie upravenej práce do elektronického systému  pred okresným kolom najneskôr do piatku 26. 2. 2021. Upravenú prácu je potrebné zaslať na e-mail eva.kopasova@spsmt.sk alebo milan.ciljak@spsmt.sk. Obdobne po zverejnení  výsledkov bude určený termín pre zapracovanie úprav na základe pripomienok hodnotiacich komisií okresného kola pred krajským kolom súťaže.

Videovizitka by mala predstavovať prezentáciu práce podľa vlastného uváženia (s použitím prezentácie v PowerPointe) tak,  ako by žiak prácu prezentoval pred súťažnou komisiou.

Akékoľvek ďalšie otázky, prosím, smerujte na e-mail eva.kopasova@spsmt.sk alebo milan.ciljak@spsmt.sk .

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube